ألضمائر في اللغة الايطالية      Il tuo nome in Arabo - Giorgio      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Aggettivi Dimostrativi - Video      #28-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام      2° Liv. #35 - C. C. L.- Pronomi interrogativi (dove, che cosa e chi) - Pronomi suffissi      Nuove videolezioni       Il tuo nome in Arabo - Veruska      Anna e Ludovica leggono un dialogo       7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      Il tuo nome in Arabo - Ester      20ª Lettera dell'alfabeto arabo - فاء - Fā´      #04-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi       2.5.3- La Shaddah (raddoppiamento di consonante) ّ - الشَّدَّة      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      L'Arabo Leggero #1      2.3.4.2-Vocali lunghe e brevi - Parte II      7.2.B.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       # 08- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Valentina      #15-Corso CONTINUO di lingua araba - Particelle possessive       #06-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - III Parte       ١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      #59-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "qaf" قاف e "kaf" كاف dal vivo      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       #45- La poesia "Palestinese" e poi si ricomincia con la "Taà"      3.1.D- Gli Altri Numeri (le cifre)       7.4.3. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Terza parte      3° Liv. #12 - Quale interrogativo mettere? molto utile per tutti      ٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      Sesto gruppo di lettere ...       7.4.1. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Prima parte      #63-Corso CONTINUO di Arabo - Riassunto 1° Liv. - vocali e segni grafici e le altre lettere      2.1.1- Ascoltiamo, ripetiamo e vediamo come si scrivono le lettere      Avicenna - ابن سينا‎‎ - Scienziati Arabi      Oggi è Mercoledì      Il cieco ed il saggio - Perchè all'accusativo?      2° Liv. #02 - l'articolo, verbi, pronomi e altro      :: Meraviglie del mondo arabo (Gruppo Facebook) - جمال و سحر الوطن العربي       Il tuo nome in Arabo - Flavio      Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات      Perle di saggezza - Il tradimento      Il tuo nome in Arabo - Federica      Al-Mutanabbi - Poeti Arabi      ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      6.08- Il Possesso      Il tuo nome in Arabo - Carolina      8.2.1. La frase nominale in lingua araba      Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      Il tuo nome in Arabo - Massimo     

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

In questo video la nostra amica Laura legge un dialogo in lingua araba.

Guardate il video, ascoltate bene e provate e ripetere.

  

 

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download