٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       Video in dialetto mediorientale - Come stai?      Esercizio 1.13 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      Il tuo nome in Arabo - Paola      8-Kana e sorelle (Parte 3) - كان و أخَواتُها       Esercizio 3.2 - Singolare, duale e plurale      2° Liv. #29 - C. C. L.- Il prefisso "baà" باء - Alcuni soggetti con aggettivi      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia      L'Arabo Leggero #10 - Le vocali lunghe      26ª Lettera dell'alfabeto arabo - هاء - Hā´      Avicenna - ابن سينا‎‎ - Scienziati Arabi      Lotteria del 1° giugno 2015      3° Liv. #01 - C. C. L.- Inizio 3° livello - Avverbi di tempo "dopo" e "Prima"      2° Liv. #13 - C. C. L. A. - Singolare, duale e plurale - dal vivo      Siria - سوريا      # 04- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      8.6.2. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      Il tuo nome in Arabo - Federico      #59-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "qaf" قاف e "kaf" كاف dal vivo      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       Buon fine settimana      2-Le vocali brevi      6.11- Aggettivi Dimostrativi      Il tuo nome in Arabo - Luisa      Il sapore della libertà - طَعْمُ الحُرِّية - Testo e Video      #38-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Zay" زاي       2-Alfabeto Arabo #1 - Scrittura e pronuncia      L'Arabo Leggero #3      8.2.2. Negare la frase nominale      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      L'Arabo Leggero #6      4-1 Esercizio di traduzione e comprensione       6-Il maschile e il femminile - Parte III      # 14- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Il tuo nome in Arabo - Fabio      Il tuo nome in Arabo - Filippo      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      - Alfabeto italiano - الحروف الهجائية      6.13- Le lettere che tirano - حُـــــروفُ الجَـــــرّ - Le preposizioni in lingua araba      #14-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronuncia e scrittura pronomi       Perle di saggezza - Sapere parlare      Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      7.2.A.3 - Il verbo contratto - ألفعل المُضَعَّف       2° Liv. #03 - il verbo radice, sinonimi e plurale fratto      8.2.1. La frase nominale in lingua araba      1ª Lettera dell'alfabeto arabo - ألِف هَمْزَة - ´Alef (´Alif)) hamzah      La Lega Araba - جامعة الدول العربية      7.3.B.2- Il verbo attuale (presente) - (ألفِعْلُ الحاضر (المُضارِع     

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Quarto video della serie " Partiamo da zero", da non perdere...

PS. Chiedo scusa se il video è lungo, ma è molto interessante e comunque potete guardarlo in più puntate :-) Buono Studio

  Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download