إبن حَمديس الصِّقلّي - Poesia di Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia      17ª Lettera dell'alfabeto arabo - ظاء - Ẓā´      #03-Corso CONTINUO di lingua araba - le lettere (iniziale, mediana, finale e isolata)       1.0. Si inizia da qui...      Comore - جزر القمر      1.1. Premessa - ألمُقَدَّمة       L'Arabo Leggero #9 - Traslitterazione Sì o No?       3° Liv. #20 - Alcune informazioni su di me (nome, classe, insegnante ecc..)      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      Esercizio 2-5 Lam lunare e lam solare - esercizio      2° Liv. #04 - C. C. L. A. - pronomi staccati, io, noi, lui e loro(duale), verbi al duale altro dal vivo      4.1- Regole Per la Scrittura      Aggiunti Nuovi Libri in Libreria      3.2.B- I Numerali Cardinali - da 11- 19      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      21ª Lettera dell'alfabeto arabo - قاف - Qāƒ      Il tuo nome in Arabo - Giacomo      Il tuo nome in Arabo - Giulio      7.2.B.1 - Il verbo debole simile - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       7.0.2 - Regole del verbo arabo - قَواعِد الفِعل العَرَبيّ      Esercizio 1.5 - Alfabeto e segni grafici      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       # 09- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Esercizio 1.10 - La shaddah الشَّدَّة ّ      02- Come si scrive il verbo أكَلَ      Lezioni di lingua italiana -01-      6.08- Il Possesso      Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      L'Arabo Leggero #4      3.0.A- Segreti dei Numeri Arabi      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 3 - I saluti      Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       Il tuo nome in Arabo - Grazia      Un verbo al giorno - مَسَكَ - Tenere      Marocco - ألمَغرِب      Il tuo nome in Arabo - Simona      3° Liv. #14 - Che cosa è il "tanuin"? - Esercitazione sull'uso del "tanuin"      Benvenuti, ecco le novità...      Il tuo nome in Arabo - Daniela      ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      Verbo del giorno: فـَرِحَ (Gioire)      Mariano legge un dialogo      La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      #09-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere solari       Esercizio 1.4 - Alfabeto e segni grafici      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Il video del Hummos      2° Liv. #12 - C. C. L. A. - Soluzione verifica e avverbi di luogo      #15-Corso CONTINUO di lingua araba - Particelle possessive      
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

La lettera "lam" لام 

 

 Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download