السلام باللغة الايطالية - I saluti in lingua italiana      ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      1.4. La Scrittura - ألكِــتابَـة      6-Il maschile e il femminile - Parte I      ١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      Come stai? di dove sei? ٦– كيف حالك؟ من اين انت؟       Il tuo nome in Arabo - Grazia      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Le stagioni      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 1 -      أبو القاسِم الشّابّي - Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      2.3.1- Vocali Lunghe - حُروف ألعِلَّة       Videocorso di arabo per principianti      2.3.4.3 -Vocali lunghe e brevi - Parte III      Il tuo nome in Arabo - Ester      Perle di saggezza - Affidabilità      I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      ٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       Un verbo al giorno - قَـبَّـلَ - Baciare      L'Arabo Leggero #3      6-Il maschile e il femminile - Parte III      L'Arabo Leggero #10 - Le vocali lunghe      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia      Il tuo nome in Arabo - Lucia      ألضمائر في اللغة الايطالية      6.15.A- Il maschile ed il femminile      2° Liv. #33 - C. C. L.- Le varie nazionalità in lingua araba       Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      Aggiunti nuovi files in Libreria - 2° gruppo      Il Dolce del Ramadan - Qatayef - القـَطــــايِف       2-Video Live - Alfabeto arabo      Il tuo nome in Arabo - Federica      Esercizio 6.1 - Produzione - البناء الفكري      Auguriiiiiiiiiiiii      Buongiorno a tutti      3° Liv. #24 - Alcuni avverbi di luogo in lingua araba      #47-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "taà" e la "taà marbuta" dal vivo      L'Arabo Leggero #11 - Le vocali brevi      Il tuo nome in Arabo - Veruska      Differenza di pronuncia tra le lettere خاء e كاف       7.2.A. Il verbo integro (ألفعل الصحيح)      Il tuo nome in Arabo - Giancarlo      #08-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere lunari       9ª Lettera dell'alfabeto arabo - ذال - Dhāl      Settimo ed ultimo gruppo di lettere ...      Il tuo nome in Arabo - Mario      #44-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e la lettera "gim" جيم applicazioni      3.1.D- Gli Altri Numeri (le cifre)       Esercizio 3.6 - Video(PlayList) - Esercizi di dettato      2° Liv. #07 - C. C. L. A. - L'Articolo e lettere lunari e solari - Esercizi      28ª Lettera dell'alfabeto arabo - ياء - yā´     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Continuiamo con le lettere dell'alfabeto, seguite con attenzione, scrivete le lettere più volte sul vostro quaderno e provate a pronunciarle.

Questa volta tocca a queste lettere ف ق ك ل  

Accedi per commentare


Avatar di Professore
Professore ha risposto alla discussione #1 22/09/2015 21:10
Molto semplice

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download