المذكر و المؤنث      7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      4.2- Scriviamo le lettere      01- Lettura di un paragrafo      Partiamo da zero III      Il tuo nome in Arabo - Federico      2.3.4.2-Vocali lunghe e brevi - Parte II      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       3° Liv. #14 - Che cosa è il "tanuin"? - Esercitazione sull'uso del "tanuin"      Tutti i risultati      Le Più Belle Parole - Bellissima Poesia d'Amore - di Nazim Hikmat (testo)      3° Liv. #18 - Coniugazione del verbo radice nel caso singolare (io, tu, lui e lei)      Yemen - أليَمَن      #40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione      La hamzah secondo Michele Bravi      Che ore sono ? كَــــمِ السَّـاعـة؟      Benvenuti, ecco le novità...      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      1.2. Parole di origini arabe - كلِمات من أصل عَرَبيّ      Ibn Khaldūn, storico, sociologo e politologo - إبن خَلدون      7.1. Il verbo trilittero arabo non può avere la seconda radicale sukunizzata ( con sukun ), perché?      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      Egitto - مِصر      Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات      5- Vocalizzazione delle lettere ط ظ ع غ      #31-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة      3.1.E- I Numeri da 0 a 99      L'Arabo Leggero #11 - Le vocali brevi      Il cieco ed il saggio - Perchè all'accusativo?      Esercizio 3.6 - Video(PlayList) - Esercizi di dettato      6.06.1- Pronomi Staccati (isolati)      4ª Lettera dell'alfabeto arabo - ثاء - Thā´      2° Liv. #07 - C. C. L. A. - L'Articolo e lettere lunari e solari - Esercizi      2° Liv. #15 - C. C. L. A. - Preposizioni genitive      #51-Corso CONTINUO di Arabo - La "shin " شين e la "ssad" صاد - inizio 2° semestre      2° Liv. #12 - C. C. L. A. - Soluzione verifica e avverbi di luogo      2° Liv. #06 - C. C. L. A. - Nomi (duale e plurale sano) - Esercizi dal vivo      - I giorni della settimana      Esercizio 3.4 - Dettato Arabo      3° Liv. #22 - Le particelle An - Lan - Cày ---- أَنْ - لَنْ - كَيْ       Come e dove si pronunciano le lettere dell'alfabeto arabo      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 4 - Parenti Stretti      8.3.1. La frase verbale in lingua arabo       Esercizio 3.2 - Singolare, duale e plurale      ٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       3° Liv. #02 - C. C. L.- Preposizioni Genitive حُروفُ الجَرّ       7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - ألفِعل الصَّحيح المَهموز      

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Indice articoli

Adesso per allenarvi da soli potete fare le seguenti esercitazioni:

  1. Quante e quali sono le vocali brevi nella frase " ذَهَبَ الوَلَدُ الى المَدْرَسَةِ" ?
  2. Qual'è la differenza tra le vocali lunghe e le vocali brevi?
  3. Cosa servono le vocali brevi?
  4. Si può leggere un testo se non è vocalizzato? 
  5. Le vocali brevi sono solo degli accenti o hanno un significato grammaticale?
Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download