أبو القاسِم الشّابّي - Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      Gli arabi e la scienza - Prima parte      3° Liv. #18 - Coniugazione del verbo radice nel caso singolare (io, tu, lui e lei)      L'Arabo Leggero #11 - Le vocali brevi      Corso CONTINUO di lingua araba - anche online      Giornata Mondiale della Lingua Araba -18 Dicembre       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Un verbo al giorno - سَمَحَ - Permettere      # 15- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      7.4.3. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Terza parte      STUDENTI - Ecco il gruppo speciale      Lezioni di lingua italiana -01-      Un verbo al giorno - أكَلَ - Mangiare      Oman - عُمــــان      Statistiche Quiz e Punti Credito      La hamzah secondo Michele Bravi      7.0.2 - Regole del verbo arabo - قَواعِد الفِعل العَرَبيّ      6.07- Le Congiunzioni Coordinanti      4- Vocalizzazione delle lettere س ش ص ض       # 04- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      3° Liv. #20 - Alcune informazioni su di me (nome, classe, insegnante ecc..)      2° Liv. #24 - C. C. L.- i verbi - i dimostrativi per il plurale - dal vivo      #05-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - II Parte       7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - ألفِعل الصَّحيح المَهموز       3° Liv. #08 - Prova di dettato sbirciato       2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio      2.5.1- Altri Segni Grafici      Il tuo nome in Arabo - Patrizia      2- Vocalizzazione delle lettere ج ح خ      3.1.E- I Numeri da 0 a 99      Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       8.5. Kana e la sue sorelle - كانََ و أخواتُها      Il tuo nome in Arabo - Antonio      19ª Lettera dell'alfabeto arabo - غَيْن - Ghayn      Guarda e leggi - Italia (video)      Lotteria della Liberazione      Esercizio 4.4 - Il masdar      L'Arabo Leggero #2      #34-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      25ª Lettera dell'alfabeto arabo - نون - Nūn      Il tuo nome in Arabo - Carmelo      Il piacere di sentirvi, bravi e lode      Insalata di cetrioli con yogurt      Esercizio 1.13 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       #48-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "haà" حاء e la lettera "sin" سين       2-Le vocali brevi      8.2.1. La frase nominale in lingua araba      3° Liv. #24 - Alcuni avverbi di luogo in lingua araba      Informazioni sui cookies - linguaraba.com     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

اهلا و سهلا بكم في درس جديد

 ألاسماء في اللغة الايطالية
المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع

 تابعونا في الفيديو

 Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download