أبو فراس الحمداني - Bellissima poesia di Abu Firas Elhamadany      Che ore sono? Videolezione live      Il tuo nome in Arabo - Carmelo      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      Come scrivere...      Il tuo nome in Arabo - Carmela      3.4.4- I Numerali Cardinali da 1 a 10       Come stai? di dove sei? ٦– كيف حالك؟ من اين انت؟       #06-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi - III Parte       2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      #31-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة      7.0.2 - Regole del verbo arabo - قَواعِد الفِعل العَرَبيّ      Il tuo nome in Arabo - Elena      Il tuo nome in Arabo - Marco      #61-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "Haà" هاء ultima lettera dell'alfabeto      2.2.4- Lam-Alef - لام الف      #33-Corso CONTINUO di lingua araba - una chiacchierata tra amici - i saluti in arabo       # 12- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      LA ricetta del Falafel (polpette di ceci e fave) dalla A alla Z       #02-Corso CONTINUO di lingua araba - Alfabeto scrittura e pronuncia       Il tuo nome in Arabo - Maurizio      6.09- Il complemento vocativo "ya ( يا )"      Un verbo al giorno - نَظَرَ - Guardare      Buongiorno Amici - صَباحُ الخَير      10ª Lettera dell'alfabeto arabo - راء - Rā´      Il tuo nome in Arabo - Giovanni      #51-Corso CONTINUO di Arabo - La "shin " شين e la "ssad" صاد - inizio 2° semestre      #50-Corso CONTINUO di Arabo - La "Ain " عين e la "Ttaà" طاء - fine 1° semestre      2° Liv. #27 - C. C. L.- Passato 3a persona (femminile singolare e duale), Imperativo      Il tuo nome in Arabo - Tommaso      Una bellissima dispensa da scaricare - GRATIS      4° fascicolo - Collana fascicoli illustrati - Lettura e pronuncia - (Vigili del fuoco e soccorso)      Il tuo nome in Arabo - Aldo      7.3.A.3- L'imperativo -فِعلُ الأمر      #10-Corso CONTINUO di lingua araba - Ripasso segni grafici       7.4.3. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Terza parte      2-Video Live - Alfabeto arabo      3° Liv. #29 - Lettura, comprensione ed esercizi - Seconda Parte      3.4.1- I Numeri Arabi      #04-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi       3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      Il tuo nome in Arabo - Flavio      3.1.C- Gli Altri Numeri (le cifre)       Il tuo nome in Arabo - Giorgio      أبو القاسِم الشّابّي - Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      6.04- Lettere Solari - Lam Solare      I mesi dell'anno - أَشْهُرُ السَّنَة      7.3.A.2- Il presente - ألفِعْلُ المُضارِع      Un verbo al giorno - سَأَلَ - Domandare      E' meglio prevenire che curare - Proverbi arabi     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

في هذا الفيديو اشرح لكم اعزائي العرب في كل مكان ضمائر الغائب للمذكر و المؤنث

>>ضمائر الغائب في اللغة الايطالية<<

 Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download