١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      #15-Corso CONTINUO di lingua araba - Particelle possessive       Verbo del giorno حَمَلَ (portare)      # 08- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Esercizio 6.1 - Produzione - البناء الفكري      8.6.3. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      I soldini di Juha - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo       6.04- Lettere Solari - Lam Solare      3° Liv. #18 - Coniugazione del verbo radice nel caso singolare (io, tu, lui e lei)      23ª Lettera dell'alfabeto arabo - لام - Lām      Il tuo nome in Arabo - Susanna      02- Come si scrive il verbo أكَلَ      Marocco - ألمَغرِب      Esercizio 1.3 - Alfabeto e vocali      Tutte le lettere dell'alfabeto con vocalizzazione      Il tuo nome in Arabo - Barbara      6.15- Maschile e Femminile      ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع      8.6.1. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      1ª Lettera dell'alfabeto arabo - ألِف هَمْزَة - ´Alef (´Alif)) hamzah      Esercizio 1.8 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمـــات      Oggi è Martedì      7ª Lettera dell'alfabeto arabo - خاء - Khā´      Il tuo nome in Arabo - Riccardo      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      2-Alfabeto Arabo #3 - Scrittura e pronuncia      2° Liv. #12 - C. C. L. A. - Soluzione verifica e avverbi di luogo      7.2.B.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Aggiunti Nuovi Libri in Libreria - giochi sportivi      6.13- Le lettere che tirano - حُـــــروفُ الجَـــــرّ - Le preposizioni in lingua araba      Mauritania - موريتانيا      3.2.A- I Numerali Cardinali da 1 a 10      Come scrivere...      #02-Corso CONTINUO di lingua araba - Alfabeto scrittura e pronuncia       3° Liv. #28 - Lettura, comprensione ed esercizi - prima parte       Il video del Hummos      Siria - سوريا      2° Liv. #21 - C. C. L.- Nomi luoghi partendo dal verbo - Pronomi relativi       Il tuo nome in Arabo - Serena      6-Il maschile e il femminile - Parte III      3° Liv. #20 - Alcune informazioni su di me (nome, classe, insegnante ecc..)      Un verbo al giorno - خَـرَجَ - Uscire      #26-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء       #32-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      Un verbo al giorno - نَظَرَ - Guardare     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

في هذا الفيديو اشرح لكم اعزائي العرب في كل مكان ضمائر الغائب للمذكر و المؤنثAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download