٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       Quinto gruppo di lettere ...       Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      Qual è la differenza tra :      2° Liv. #12 - C. C. L. A. - Soluzione verifica e avverbi di luogo      2.1.2- Scriviamo le lettere      المذكر و المؤنث      3- Vocalizzazione delle lettere د ذ ر ز      2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio      5- Vocalizzazione delle lettere ط ظ ع غ      6-Il singolare, duale e plurale - Parte I      Video in dialetto mediorientale - Come stai?      #45- La poesia "Palestinese" e poi si ricomincia con la "Taà"      12ª Lettera dell'alfabeto arabo - سين - Sīn      2.2.5- Ta Marbutah - (تاء مَربوطة (ة ـة      2° Liv. #08 - C. C. L. A. - i dimostrativi singolari per il vicino      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       Qatar - قطر      6-Il maschile e il femminile - Parte II      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      3° Liv. #25 - le particelle negativizzanti "la, lan, ma" لا لَن ما       # 12- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Ester      2.1.4- Le lettere dell'alfabeto e i loro nomi completi      #43-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e lettere lunari e solari      2.6.1- Nunazione - تَنوين      Un verbo al giorno - نَظَرَ - Guardare      #40-Corso CONTINUO di Arabo è LAVA - la lettera "gim" جيم e esercizi di traduzione      Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      La ricetta del Hummos      7.2. Tipi del Verbo Arabo      Esercizio 1.5 - Alfabeto e segni grafici      Al-Mutanabbi - Poeti Arabi      Esercizio 2.4 - Composizione e traduzione      7.2.B.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       # 05- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      # 06- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Come stai? di dove sei? ٦– كيف حالك؟ من اين انت؟       Il tuo nome in Arabo - Valeria      #15-Corso CONTINUO di lingua araba - Particelle possessive       3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       Il tuo nome in Arabo - Gelsomina      Algeria - ألجزائر      Esercizio 4.4 - Il masdar      #30-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة       Libia - ليبيا      Il tuo nome in Arabo - Susanna      Marocco - ألمَغرِب      Oggi è Giovedì      #36-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah"     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

في هذا الفيديو شرح للضمائر المنفصلة في اللغة الايطالية

تابعونا في الدروس القادمةAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download