١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      Il tuo nome in Arabo - Filippo      Il tuo nome in Arabo - Gianni      ٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Il tuo nome in Arabo - Simone      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      Oggi è Mercoledì      7.5- Un verbo al giorno - Playlist      Il tuo nome in Arabo - Elena      ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia      Il tuo nome in Arabo - Francesca      2.2.3- Alef Maqsurah - ألِف مَقْصـورة      Art. recenti      Il tuo nome in Arabo - Massimo      Esercizio 1.12 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       Mauritania - موريتانيا      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Il tuo nome in Arabo - Valentina      Un verbo al giorno - كَتَبَ - Scrivere      Frittelle di cavolfiore palestinesi       #08-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere lunari       (١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      Il tuo nome in Arabo - Paola      Coniugatore dei verbi arabi      Esercizio 1.10 - La shaddah الشَّدَّة ّ      Come funziona il sito?      Il sapore della libertà - طَعْمُ الحُرِّية - Testo e Video      # 14- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      5ª Lettera dell'alfabeto arabo - جيم - Jīm      Marocco - ألمَغرِب      Guarda e leggi - Italia (video)      Il piacere di sentirvi, bravi e lode      # 10- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Oggi è la festa dei lavoratori - عيد العُمَّال      I versi degli animali - أسماء أصوات الحيوانات      Esercizio 2.2 - Vocalizzazione - تشكيل      Insegno a mio figlio la mia lingua #1      Aggiunti nuovi files in Libreria - 2° gruppo      Un verbo al giorno - سافَرَ - Viaggiare/Partire      3.0.B- Differenza Tra Numero (عَدَد) e Cifra (رَقَم)      1.1. Premessa - ألمُقَدَّمة       Art. Prof.ssa De Luca      6-Il maschile e il femminile - Parte I      Lotteria del 1° giugno 2015      STUDENTI - Ecco il gruppo speciale      4ª Lettera dell'alfabeto arabo - ثاء - Thā´      22ª Lettera dell'alfabeto arabo - كاف - Kāƒ      Il tuo nome in Arabo - Aldo      Algeria - ألجزائر     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Il tuo nome in Arabo

Nome italiano : BarbaraAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download