ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       3.4.1- I Numeri Arabi      Ibn Khaldūn, storico, sociologo e politologo - إبن خَلدون      L'Arabo Leggero #9 - Traslitterazione Sì o No?       Il video del Hummos      5ª Lettera dell'alfabeto arabo - جيم - Jīm      10 Minuti con..." Ca' Foscari Video lezione di Lingua Araba - Zilio      Un verbo al giorno - دَخَلَ - Entrare      Il tuo nome in Arabo - Corradina      #14-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronuncia e scrittura pronomi       Yemen - أليَمَن      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      7.2.A. Il verbo integro (ألفعل الصحيح)      6-Il maschile e il femminile - Parte II      Il tuo nome in Arabo - Flavia      Come scrivere...      7.3.B.2- Il verbo attuale (presente) - (ألفِعْلُ الحاضر (المُضارِع      Le Quattrine di Khayyam - رُباعِيّات الخَيّام      Perle di saggezza - Sapere parlare      #43-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e lettere lunari e solari      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      8.6.4. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      Che ore sono? Videolezione live      Verbo del giorno حَمَلَ (portare)      Un verbo al giorno - مَسَكَ - Tenere      - Le quattro stagioni      7.1.B. Il Verbo Aumentato - ألفِعلُ ألمَزيد      2ª Lettera dell'alfabeto arabo - باء - Bā´      ٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       Un verbo al giorno - سَأَلَ - Domandare      Il tuo nome in Arabo - Daniela      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       26ª Lettera dell'alfabeto arabo - هاء - Hā´      Il tuo nome in Arabo - Paolo      Il tuo nome in Arabo - Flavio      2° Liv. #04 - C. C. L. A. - pronomi staccati, io, noi, lui e loro(duale), verbi al duale altro dal vivo      12ª Lettera dell'alfabeto arabo - سين - Sīn      Perle di saggezza - La speranza      Il tuo nome in Arabo - Giovanna      Il tuo nome in Arabo - Giorgia      Come funziona il sito?      #29-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام e "tanuin fathah"      Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      1.0. Si inizia da qui...      La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      #64- C. C. L. A. - Riassunto 1° Liv. - Alcune regole grammaticali      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia      Esercizio 1.4 - Alfabeto e segni grafici     

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Il tuo nome in Arabo

Nome italiano : Giacomo

giacomoAccedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download