١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      Come scrivere...      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       3° Liv. #17 - Un semplice esercizio - Il plurale sotto la forma "أفعال "      Il tuo nome in Arabo - Gelsomina      E' la festa .... Auguri a tutti - عيد أضحى مبارك      Libano - لبنان      Come e dove si pronunciano le lettere dell'alfabeto arabo      Vocalizziamo 1° schema - come vocalizzare correttamente      Chiara legge un dialogo ... (2)      Il tuo nome in Arabo - Giovanni      #11- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Federico      6-Il singolare, duale e plurale - Parte I      Nizar Qabbani - نِـزار قَــبَّــاني       #14-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronuncia e scrittura pronomi       #43-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e lettere lunari e solari      # 03- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Un verbo al giorno - خَـرَجَ - Uscire      2.3.4.3 -Vocali lunghe e brevi - Parte III      Il tuo nome in Arabo - Fabio      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Lotteria della Liberazione      Una bellissima dispensa da scaricare - GRATIS      Il tuo nome in Arabo - Barbara      3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       I punti cardinali - ألجِهات ألأربَعة      #15-Corso CONTINUO di lingua araba - Particelle possessive       8.3.2. Negare la frase verbale      19ª Lettera dell'alfabeto arabo - غَيْن - Ghayn      - I giorni della settimana      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 2 -      Provate a fare i Quiz. ..      أبو الطيّب المتنبي - Bellissima poesia d'amore di Abu Ettaieb El Mutanabby      L'amica Teresa legge parole contenenti le lettere خاء e كاف       3° Liv. #28 - Lettura, comprensione ed esercizi - prima parte       I colori in lingua araba - ألألوان       Un verbo al giorno - مَسَكَ - Tenere      Il tuo nome in Arabo - Patrizio      3.1.B- I Numeri Arabi      #48-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "haà" حاء e la lettera "sin" سين       Qual è la differenza tra :      Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      Il tuo nome in Arabo - Ilenia      2.5.2- Sukun - سُكون      Il tuo nome in Arabo - Patrizia      8-Kana e sorelle (Parte 3) - كان و أخَواتُها       2.1.0- Alfabeto Arabo - ألحُروف ألهِجائيَّة      Che ore sono ? كَــــمِ السَّـاعـة؟      Il tuo nome in Arabo - Giancarlo     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download