١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      Il tuo nome in Arabo - Carla      Il tuo nome in Arabo - Rosario      Un verbo al giorno - سافَرَ - Viaggiare/Partire      1- Consigli Per Studiare نَصائِـح لِلدِّراسة      Perle di saggezza - La speranza      20ª Lettera dell'alfabeto arabo - فاء - Fā´      Perle di saggezza - La pazienza      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      Che ore sono? Videolezione live      Video in dialetto mediorientale - Come stai?      Le lettere che non legano dopo sono 6      Comore - جزر القمر      Una bellissima dispensa da scaricare - GRATIS      Parti del corpo - أجزاء الجسم      E' meglio prevenire che curare - Proverbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Patrizia      10ª Lettera dell'alfabeto arabo - راء - Rā´      8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       2.2.1- Alef maddah - آ ) - ألِف مَدَّة )      1° Fascicolo - io e la mia famiglia      Il tuo nome in Arabo - Manuela      E' cominciato il Ramadan - رَمَضـــــــان كَــــــريم      ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       L'arte e l'architettura indo-islamica      16ª Lettera dell'alfabeto arabo - طاء - Ṭā´      Il tuo nome in Arabo - Paola      Lotteria del 1° luglio 2017      La Lega Araba - جامعة الدول العربية      Il tuo nome in Arabo - Daniela      Il tuo nome in Arabo - Giulia      Il tuo nome in Arabo - Carlo      6.03- Lettere Lunari - Lam Lunare      Il tuo nome in Arabo - Lucia      3° Liv. #18 - Coniugazione del verbo radice nel caso singolare (io, tu, lui e lei)      7.1. Il verbo trilittero arabo non può avere la seconda radicale sukunizzata ( con sukun ), perché?      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      8.6.1. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      Esercizio 1.9 - Composizione e nomi lettere      #41-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "gim" جيم e nuovo esercizio      Il tuo nome in Arabo - Giovanna      Un verbo al giorno - مَسَكَ - Tenere      Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      4- Vocalizzazione delle lettere س ش ص ض       Un verbo al giorno - طارَ - Volare      2ª Lettera dell'alfabeto arabo - باء - Bā´      Un verbo al giorno - دَرَسَ - Studiare      #56-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "uau" واو e " iaà" ياء , vocali o consonanti?      Ci siamo quasi... I nuovi video sono pronti ...      Appunti per l'insegnamento della lingua araba ai non-arabi     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

   Prossimamente sul vostro sito. ..Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download