(١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      7.4.2. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Seconda parte      1.5. La Grammatica - ألقَواعِد       Frittelle di cavolfiore palestinesi       Come usare il vocabolario arabo      Le quattro stagioni - ألفُصـــول ألأرْبَــعَة      Il tuo nome in Arabo - Maria      #11- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Esercizio 3.4 - Dettato Arabo      #30-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة       Video in dialetto mediorientale - Come stai?      Buongiorno a tutti      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      Perle di saggezza - Il sorriso      #20-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera " mim ميم " e "dammah" dal vivo       Lettura e traduzione di un testo - arabo/italiano - Al- Jahiz      Partiamo da zero I      Il tuo nome in Arabo - Valentino      #04-Corso CONTINUO di lingua araba - Vocali lunghe e brevi       Il tuo nome in Arabo - Donata      7.4.1. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Prima parte      Il Mare di Siracusa       #56-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "uau" واو e " iaà" ياء , vocali o consonanti?      Il tuo nome in Arabo - Gelsomina      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع      7- Vocalizzazione delle lettere م ن هـ e le tre consonanti (vocali lunghe) أ و ي      E' meglio prevenire che curare - Proverbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Federica      3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       5ª Lettera dell'alfabeto arabo - جيم - Jīm      # 09- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2° Liv. #28 - C. C. L.- Pronomi relativi, Il passato (lui e loro due (m)) - Applicazione      Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più      3° Liv. #29 - Lettura, comprensione ed esercizi - Seconda Parte      L'Arabo Leggero #4      3.5- I Numeri Maschili e Femminili       #25-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun" e sukun - applicazioni      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 2 -      Il tuo nome in Arabo - Loredana      Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      6.09- Il complemento vocativo "ya ( يا )"      I versi degli animali - أسماء أصوات الحيوانات      2- Vocalizzazione delle lettere ج ح خ      #49-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "Ain " عين e la lettera "Ttaà" طاء       1.6. La Calligrafia Araba      2.3.4.2-Vocali lunghe e brevi - Parte II      2ª Lettera dell'alfabeto arabo - باء - Bā´      Yemen - أليَمَن     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

   السَّلامُ عَلَيْكُم و رَحْمَةُ اللهِ و بَرَكاتُة

I tre tipi di verbo integro sono :

  1. Il verbo integro sano;
  2. Il verbo integro hamzato;
  3. Il verbo integro contratto.

Si definisce "Verbo hamzato" un verbo che tra le sue radicali esiste una hamzah, la hamzah può essere iniziale, mediana e finale. Ricordiamo che la hamzah è una consonante molto importante nella lingua araba e corrisponde all'interruzione di voce, (approfittate di questa lezione per andare a rivedere la lezione sul La Hamzah - ألهَمْزَة, la sua pronuncia e la sua collocazione all'interno della parola).Come vi dicevo la hamzah in un verbo hamzato può presentarsi :

  1. All'inizio del verbo (la فاء del verbo è una hamzah), ad esempio i verbi  : أَخَذَ, أَمَرَ, أَذِنَ, أَكَلَ
  2. Al centro del verbo (la عين del verbo è una hamzah), ad esempio : سَأَلَ, سَأَمَ, دَأَبَ, جَأَرَ 
  3. Alla fine del verbo (la لام del verbo è una hamzah) , ad esempio : مَلَأَ, جَرَأَ, قَرَأَ, لَجَأَ

Vediamo adesso come si comportano questi verbi nel presente ( ألمُضارِع ) e nell'imperativo ( ألأمْر )

- I verbi con la hamzah iniziale, nella coniugazione al "presente" ( ألمُضارِع ), conservano la hamzah come : َأَمَرَ- يَأمُرُ, أَخَذَ - يأخُذُ, أَكَلَ - يأكُلُ , solo nel caso del presente di prima persona singolare, come sapete in questo caso si aggiunge una alef hamzah all'inizio del verbo come in كَتَبَ - أَكتُبُ , e quindi nel nostro caso con un verbo hamzato all'inizio per la forma al presente ci troviamo con due hamzah consecutive ( una è quella del verbo originale e l'altra dovuta alla forma del presente), in questo caso le due hamzah consecutive (أأ) si trasformano in una alef maddah (آ) ad esempio أكَلَ al presente per la prima persona singolare diventa آكُلُ.

 Per l'imperativo ( ألأمْر ) la hamzah non cade tranne per i verbi : أكَلَ, أَخَذَ, أمَرَ i cui imperativi sono كُل, خُذ, مُر e come vedete qui la hamzah in questi verbi cade, ciò non è vero se il verbo non è a inizio frase come ad esempio : ْإذْهَبْ و أمُر che significa in italiano "va e ordina".

I verbi con la hamzah mediana, nella coniugazione al "presente" ( ألمُضارِع ), conservano la hamzah come : سَأَلَ - يَسْاَل, رَأَفَ - يَرْأَف.

Per l'imperativo la hamzah non si elimina come : رَأَفَ - إرْأَف e دّأَبَ - إدْأَب taranne per il verbo سَأَلَ dove nell'imperativo cade la hamzah e diventa : سَأَلَ - سَل  ma solo se il verbo è iniziale, se il verbo è preceduto da una particella ad esempio فَ la hamzah non si toglie come : سَأَلَ - سَل - فاسْأَل.

I verbi con la hamzah finale, conservano la hamzah sia nel "presente" ( ألمُضارِع ) sia nell'imperativo ( ألأمْر ) come : لَجَأَ - يَلْجَأُ - إلجَأ e poi ancora قَرَأَ - يَقْرَأُ - إقْرَأ.

 Nelle tabelle seguenti trovate le varie coniugazioni di verbi come esempio 

تصريف الفعل المهموز اللام (قرأ):
 

الضمائر

الماضي

المضارع

الأمر

المفرد

أنا

أنتَ

أنتِ

هو

هي

قرأتُ

قرأتَ

قرأتِ

قرأ

قرأتْ

أقرأ

تقرأ

تقرئين

يقرأ

تقرأ

 ...

اقرأ

اقرئي

 ...

 ...

المثنى

نحن

أنتما

هما

هما

قرأْنا

قرأتما

قرآ

قرأتا

نقرأ

تقرآن

يقرآن

تقرآن

 ...

اقرآ

 ...

... 

الجمع

نحن

أنتم

أنتن

هم

هن

قرأنا

قرأتم

قرأتن

قرأوا

قرأن

نقرأ

تقرأون

تقرأن

يقرأون

يقرأن

 ...

اقرأوا

اقرأن

 ...

 ...

تصريف الفعل المهموز اللام (جاء):

 

الضمائر

الماضي

المضارع

الأمر

المفرد

أنا

أنتَ

أنتِ

هو

هي

جئتُ

جئتَ

جئتِ

جاء

جاءتْ

أجيء

نجيء

تجيئين

يجيء

تجيء

 ...

جىء

جيئي

 ...

 ...

المثنى

نحن

أنتما

هما

هما

جئنا

جئتما

جاءا

جاءتا

نجيء

تجيئان

يجيئان

تجيئان

... 

جيئا

... 

... 

الجمع

نحن

أنتم

أنتن

هم

هن

جئنا

جئتم

جئتن

جاؤوا

جئن

نجيء

تجيئون

تجئن

يجيئون

يجئن

 ...

جيئوا

جئن

...  

 ...

 

la parola

 

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download