١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       7.2.B - Il verbo debole الفِعل المُعْتَلُّ       3° Liv. #29 - Lettura, comprensione ed esercizi - Seconda Parte      Il tuo nome in Arabo - Rosario      #59-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "qaf" قاف e "kaf" كاف dal vivo      #12-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronomi staccati       Esercizio 2.4 - Composizione e traduzione      Benvenuti nel nostro sito      Buongiorno e benvenuti a tutti      Qual è la differenza tra :      10ª Lettera dell'alfabeto arabo - راء - Rā´      6.14- Desinenze Dei Nomi      2° Liv. #28 - C. C. L.- Pronomi relativi, Il passato (lui e loro due (m)) - Applicazione      10 Minuti con..." Ca' Foscari Video lezione di Lingua Araba - Zilio      4-1 Esercizio di traduzione e comprensione       "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      Quarto gruppo di lettere ...      7.2.B.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      3.1.C- Gli Altri Numeri (le cifre)       3.4.2- I Numeri Arabi da 0 a 10      Il tuo nome in Arabo - Maria      2° Liv. #13 - C. C. L. A. - Singolare, duale e plurale - dal vivo      Il tuo nome in Arabo - Giovanna      #60-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "thaà" ثاء e "ghain" غَين      6.15.A- Il maschile ed il femminile      #15-Corso CONTINUO di lingua araba - Particelle possessive       L'Arabo Leggero - Playlist      #22-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "raà"      Oggi è domenica      Il tuo nome in Arabo - Patrizia      Gibuti - جيبوتي‎      Il tuo nome in Arabo - Barbara      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       6-Il maschile e il femminile - Parte II      Art. Prof.ssa De Luca      Esercizio 5.1 - Il verbo - ألفِعل      1.2. Parole di origini arabe - كلِمات من أصل عَرَبيّ      L'Arabo Leggero #4      6.15- Maschile e Femminile      3° Liv. #06 - Pronomi attaccati di possesso e di appartenenza      # 12- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      #35-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Dal" دال      #38-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Zay" زاي       Le lettere che non legano dopo sono 6      2ª Lettera dell'alfabeto arabo - باء - Bā´      Il tuo nome in Arabo - Francesco      Navigare col cellulare è più bello!     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

In questa lezione parliamo del verbo debole concavo, rivediamo insieme i tipo del verbo debole :

  • Verbo debole esempio - الفعل المعتل المثال - ha come prima radicale una vocale lunga;
  • Verbo debole concavo - الفعل المعتل الاجوف - ha come seconda radicale un vocale lunga;
  • Verbo debole Difettivo - الفعل المعتل الناقص - ha come terza radicale una vocale lunga.

Il secondo tipo del verbo debole è quello che ha come seconda radicale una vocale lunga, può avere una delle seguenti tre vocali lunghe:

الف - واو - ياءEsempi di verbi concavi : سارَ ,خافَ, قالَ, باعَ, نامَ, صامَ, قال 

  • Seconda radicale ألف Alef ا come il verbo نالَ
  • Seconda radicale واو Uau  و come il verbo خافَ 
  • Seconda radicale ياء Ia ي come il verbo سارَ 

Nei verbi خافَ e سارَ come potete notare nella tabella sottostante, la coniugazione dei verbi non segue sempre la regola generale e la alef الف del verbo si trasforma in una uau واو o in una ia ياء, per capire bene il motivo vi consiglio di vedere il video dove spiego le modalità per arrivare alla corretta coniugazione dei verbi.

Nella tabella seguente si riportano le coniugazioni dei verbi relativi ai tre tipi sopra risportati: 

 إسناد الفعل المعتل الوسط " الأجوف " :

الفعل الضمائر

التاء

الناء

ألف الإثنين

واو الجماعة

ياء المخاطبة

نون النسوة

ما يطرأعلى الفعل من تغيير

قال

قلت

قلنا

قالا

قالوا

-

قلن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

يقول

-

-

يقولان

يقولون

تقولين

يقلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

قل

-

-

قولا

قولوا

قولي

قلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

باع

بعت

بعنا

باعا

باعوا

-

بعن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

يبيع

-

-

يبيعان

يبيعون

تبيعين

يبعن

حذفت ألفه مع نون النسوة

بع

-

-

بيعا

بيعوا

بيعي

بعن

حذفت ألفه مع نون النسوة

نال

نلت

نلنا

نالا

نالوا

-

نلن

حذفت ألفه مع التاء والناء ونون النسوة

ينال

-

-

ينالان

ينالون

تنالين

ينلن

حذفت ألفه مع نون النسوة

نل

-

-

نالا

نالوا

نالي

نلن

حذفت ألفه مع نون النسوة 

 

Dopo avere letto la lezione guardate i seguenti video: 

 7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف

7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download