ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       Gli arabi e la scienza - Seconda Parte      20ª Lettera dell'alfabeto arabo - فاء - Fā´      Il tuo nome in Arabo - Flavia      2° Liv. #33 - C. C. L.- Le varie nazionalità in lingua araba       Provate a fare i Quiz. ..      7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Lezioni di lingua italiana -01-      Oggi è Sabato      2° Liv. #18 - C. C. L.- L'acqua - la pioggia - conosciamo di più, ma in arabo!      Verbo del giorno: فـَرِحَ (Gioire)      22ª Lettera dell'alfabeto arabo - كاف - Kāƒ      Il tuo nome in Arabo - Angela      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      3.4.4- I Numerali Cardinali da 1 a 10       #27-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء - e "tanuin dammah"      ألضمائر في اللغة الايطالية      7.2.A.3 - Il verbo integro contratto (geminato) - الفعل الصَّحيح ألمُضّعَّف       2-Alfabeto Arabo #1 - Scrittura e pronuncia      #45- La poesia "Palestinese" e poi si ricomincia con la "Taà"      #48-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "haà" حاء e la lettera "sin" سين       Il tuo nome in Arabo - Paola      2-Alfabeto Arabo #3 - Scrittura e pronuncia      - I giorni della settimana      Un verbo al giorno - فَهِمَ - Capire      Laura legge un dialogo      3.4.3- I Numeri Arabi - Le decine - ألعَشَرات      7.0.2 - Regole del verbo arabo - قَواعِد الفِعل العَرَبيّ      ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       Esercizio 1.11 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمــــات      Buon fine settimana      3.5- I Numeri Maschili e Femminili       6.06.1- Pronomi Staccati (isolati)      27ª Lettera dell'alfabeto arabo - واو - Wāw      Sesto gruppo di lettere ...       Il tuo nome in Arabo - Susanna      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 1 -      #62- Riassunto 1° Liv. - Alfabeto arabo      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      3.0.A- Segreti dei Numeri Arabi      1- Consigli Per Studiare نَصائِـح لِلدِّراسة      #42-Corso CONTINUO di Arabo -L'articolo in lingua araba      Esercizio 1.4 - Alfabeto e segni grafici      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      # 15- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Carmela      Vuoi guadagnare 1000 P.C. ?      Esercizio 2-7 Lam lunare e lam solare - esercizio     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download