٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      ُEsercizio 3.4 - L'articolo      Verbo del giorno: فـَرِحَ (Gioire)      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      Il tuo nome in Arabo - Giovanni      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Le stagioni      1- Consigli Per Studiare نَصائِـح لِلدِّراسة      Esercizio 1.8 - Comporre le parole تَرْكيب ألكَلِمـــات      3° Liv. #05 - Pronomi staccati e loro aggettivi (lui, lei e loro (m))       2° Liv. #01 - C. C. L. A. - inizio 2° Livello - il duale      Impara l'arabo con me - تعلم الايطالية معي      L'Arabo Leggero #10 - Le vocali lunghe      13ª Lettera dell'alfabeto arabo - شين - Shīn      Oggi è la festa dei lavoratori - عيد العُمَّال      7.1.B. Il Verbo Aumentato - ألفِعلُ ألمَزيد      3.3- I Numerali Ordinali       10 Minuti con..." Ca' Foscari Video lezione di Lingua Araba - Zilio      1° Fascicolo - io e la mia famiglia      Il tuo nome in Arabo - Paola      3.4.4- I Numerali Cardinali da 1 a 10       ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       3.4.5- I Numeri Maschili e Femminili      Il tuo nome in Arabo - Barbara      Cercasi/Offresi insegnante di arabo      # 15- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2° Liv. #21 - C. C. L.- Nomi luoghi partendo dal verbo - Pronomi relativi       8-Kana e sorelle (Parte 2) - كان و أخَواتُها       9ª Lettera dell'alfabeto arabo - ذال - Dhāl      3.2.C- I Numerali Cardinali - da 20-99      Esercizio 1.13 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       #50-Corso CONTINUO di Arabo - La "Ain " عين e la "Ttaà" طاء - fine 1° semestre      7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       2.1.0- Alfabeto Arabo - ألحُروف ألهِجائيَّة      Esercizio 3.2 - Singolare, duale e plurale      #41-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "gim" جيم e nuovo esercizio      6.0.0- Tipi di parola in lingua araba - أقسام الكلمة      3° Liv. #02 - C. C. L.- Preposizioni Genitive حُروفُ الجَرّ       #36-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah"      7.2.B.3 - Il verbo Difettivo      Aggiunti Nuovi Libri in Libreria - giochi sportivi      20ª Lettera dell'alfabeto arabo - فاء - Fā´      1- Vocalizzazione delle lettere ب ت ث      #02-Corso CONTINUO di lingua araba - Alfabeto scrittura e pronuncia       2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      6.13- Le lettere che tirano - حُـــــروفُ الجَـــــرّ - Le preposizioni in lingua araba      3° Liv. #28 - Lettura, comprensione ed esercizi - prima parte       L'Arabo Leggero #9 - Traslitterazione Sì o No?       Il tuo nome in Arabo - Luisa      Il tuo nome in Arabo - Filippo     

Oggi è venerdì, e in arabo si dice أليَوم هو الجُمُعَة 

 Oggi è venerdì e in arabo si dice ألجُمُعَة, il venerdì per gli arabi musulmani è il giorno della preghiera tutti insieme in moschea, è un giorno di riunione e proprio da questa parola "riunione" che proviene la parola ألجُمُعَة che significa il giorno dello stare insieme riuniti nella preghiera e non solo nella preghiera.

 I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع (Lezione)

I giorni della settimana (Video)

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download