٤– دروس في اللغة الايطالية للعرب - فعل الكينونة و فعل التسمية و جمل مفيدة       Il tuo nome in Arabo - Simona      Il tuo nome in Arabo - Giancarlo      #54-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "khaà" خاء e la lettera " tthaà" ظاء dal vivo      I colori in lingua araba - ألألوان       7.2.B - Il verbo debole الفِعل المُعْتَلُّ       #12-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronomi staccati       2.1.3- Le lettere che non legano dopo ا د ذ ر ز و      # 05- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia      8.4. Stato costrutto - مُضاف و مُضاف إلَيْه      2° Liv. #18 - C. C. L.- L'acqua - la pioggia - conosciamo di più, ma in arabo!      Il tuo nome in Arabo - Valentina      18ª Lettera dell'alfabeto arabo - عَين - ᶜAyn      Coniugatore dei verbi arabi      Emirati Arabi Uniti - ألإمارات العربية المتحدة      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       #13-Corso CONTINUO di lingua araba - tutti i pronomi staccati       6-Il singolare, duale e plurale - Parte I      #51-Corso CONTINUO di Arabo - La "shin " شين e la "ssad" صاد - inizio 2° semestre      I Pronomi      Il tuo nome in Arabo - Samanta      4.2- Scriviamo le lettere      7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       L'Arabo Leggero #4      Il tuo nome in Arabo - Daniela      3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       Comore - جزر القمر      L'asino di Ashaab - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      2° Liv. #29 - C. C. L.- Il prefisso "baà" باء - Alcuni soggetti con aggettivi      Vocalizziamo 2° schema - come vocalizzare correttamente      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia - إبن حَمديس الصِّقلّي (video)      4° fascicolo - Collana fascicoli illustrati - Lettura e pronuncia - (Vigili del fuoco e soccorso)      3.1.A- I Numeri ِArabi (le cifre) - ألأعداد      23ª Lettera dell'alfabeto arabo - لام - Lām      Esercizio 2.3 - Traduzione ar-it      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      #25-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun" e sukun - applicazioni      #27-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء - e "tanuin dammah"      Il tuo nome in Arabo - Elisa      Appunti per l'insegnamento della lingua araba ai non-arabi      Registrati nel sito anche con le credenziali di Facebook      Esercizio 1.9 - Composizione e nomi lettere      #20-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera " mim ميم " e "dammah" dal vivo       # 06- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2° Liv. #22 - C. C. L.- Verbi al passato(lui/loro(m))-Duale femminile      Una bellissima dispensa da scaricare - GRATIS      Il tuo nome in Arabo - Carlo     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

        In questa lezione andiamo a studiare i punti cardinali e gli orientamenti in lingua araba. Per prima cosa andiamo a studiare ed imparare i punti cardinali in arabo, e sono :

  • Il nord ----- ألشَّمال
  • Il sud ------- ألجنوب
  • L'est --------- ألشَّرق
  • L'ovest ------ ألغَرب

       Nella tabella seguente trovate delle frasi che parlano dei punti cardinali, non voglio farvi la traduzione letteraria delle frasi, ma cercherò di darvi la traduzione del senso delle frasi, cioè non tradurrò parola per parola le frasi ma vi dorò il senso, e come si direbbero in italiano, questo vi aiuta molto a formare da soli le frasi in arabo, esprimendo il significato e non traducendo parola per parola.

        Provate a copiare le frasi sul vostro quaderno, prendete tutte le parole e cercate di scrivere, significato, tipo di parola (nome, verbo, particella), il numero (singolare, duale e plurale), il genere (maschile e femminile). Se trovate dei problemi nella comprensione e traduzione, potete sempre postare sul forum per delucidazioni o chiarimenti.I punti cardinali : L'est e l'ovest e il nord e il sud  

 الجِهَاتُ الأَرْبَعُ الشَّرْقُ وَ الغَرْبُ وَ الشِّمَالُ وَ الجَنُوبُ 

 Il punto (il verso) dove albeggia o dove nasce il sole è l'est   الجِهَةُ التي تُشْرِقُ مِنها الشَّمسُ هِيَ الشَّرقُ
 Il punto (il verso) dove tramonta (si assenta) il sole è l'ovest   الجِهَةُ التي تَغِيبُُ (تَغْرُبُ ) فِيها الشَّمسُ هِيَ الغَرْبُ
 Mettiti in piedi la mattina e guarda verso il sole  قِفْ في الصْباحِ وَوَجْهُكَ صَوبَ الشَّمسِ
E poi allunga le braccia, la tua faccia sarà verso l'est e la schiena verso l'ovest  ثُمَّ مُدَّ ذِراعَيكَ فَيَكُونُ وَجْهُكَ باتِّجاهِ الشَّرْقِ وَظهْرُكَ باتجاهِ الغَرْبِ
La tua mano destra indicherà il sud e la mano sinistra il nord.  وَتُشيرُ يَدُكَ اليُمْنَى إِلى جِهَةِ الجنُوب وَيَدُكَ اليُسْرى إِلى جِهَةِ الشَّمالِ.
 Quando esce (nasce) il sole comincia il giorno.  عِنْدَما تُشْرِقُ الشَّمْسُ يَبْدَأُ النّهار .
E quando tramonta il sole comincia la notte. وعِنْدَما تَغِيبُ الشَّمْسُ يبدأُ اللّيْلُ .

 

Vediamo adesso come ci si può orientare anche nelle strade e nelle indicazione :

Allora come potete notare in una delle frasi parla delle mano, quale frase? 

Ok bravi, in questa frase :    وَتُشيرُ يَدُكً اليُمْنَى إِلى جِهَةِ الجنُوب وَيَدُكَ اليُسْرى إِلى جِهَةِ الشَّمالِ

Vediamo cosa vuole dire questa frase:

" وَ " è la congiunzione "e", "تُشيرُ" significa "indica", "يَدُكَ" significa "la tua mano" e questo lo sapete già, "اليُمْنَى" significa "la destra", "إِلى" significa "a", "جِهَةِ" significa "verso, direzione, orientamento", "الجنُوب" significa "il sud", Completate voi la traduzione...

Allora dicevo per orientarsi si usano le seguenti parole :

"يَمين و يَسار "  significa "destra e sinistra"

" أمام و خَلف " significa "davanti e dietro"

" فَوق و تَحت " significa "sopra(su) e sotto(giù)

مُنعَطَف " significa "curva"

" ساحة أو مَيدان " significa piazza o largo

" شارِع أو طَريق " significa "via o strada"

Adesso potete continuare voi provando ad indicare dove si trova piazza repubblica partendo dalla stazione termini a Roma, o qualunque posto volete.

 

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download