ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      8.5. Kana e la sue sorelle - كانََ و أخواتُها      2° Liv. #19 - La differenza tra la ذال e la ظاء + il verbo presente      Auguriiiiiiiiiiiii      3.0.A- Segreti dei Numeri Arabi      Il tuo nome in Arabo - Paolo      Informazioni sui cookies - linguaraba.com      Esercizio 1.12 - Scomporre le parole تَحْــليل ألكَلِمـــات       ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      2° Liv. #18 - C. C. L.- L'acqua - la pioggia - conosciamo di più, ma in arabo!      Laura legge un dialogo      8-Kana e sorelle (Parte 1) - كان و أخَواتُها      #10-Corso CONTINUO di lingua araba - Ripasso segni grafici       Egitto - مِصر      2.2.2- Alef Waslah - ألِف وَصلة      3° Liv. #19 - Passare dal singolare al duale e al plurale femminile e viceversa      Nizar Qabbani - نِـزار قَــبَّــاني       28ª Lettera dell'alfabeto arabo - ياء - yā´      Verbo del giorno حَمَلَ (portare)      Un verbo al giorno - سافَرَ - Viaggiare/Partire      Oggi è Sabato      Anna e Ludovica leggono un dialogo       Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      L'Arabo Leggero #3      Esercizio 2-6 Lam lunare e lam solare      Siria - سوريا      Il tuo nome in Arabo - Carolina      Playlist - 1° Livello - corso di lingua araba - Iscrivetevi al mio canale      E' cominciato il Ramadan - رَمَضـــــــان كَــــــريم      Un verbo al giorno - طارَ - Volare      Aggiunti nuovi files in Libreria - 2° gruppo      Il tuo nome in Arabo - Federico      Oggi è Mercoledì      6.09- Il complemento vocativo "ya ( يا )"      I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      # 04- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      7- Vocalizzazione delle lettere م ن هـ e le tre consonanti (vocali lunghe) أ و ي      3° Liv. #27 - Come distinguere il suono di alcune lettere e come scriverle in modo corretto      Un verbo al giorno - دَرَسَ - Studiare      19ª Lettera dell'alfabeto arabo - غَيْن - Ghayn      Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      6.15- Maschile e Femminile      Il tuo nome in Arabo - Veruska      #54-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "khaà" خاء e la lettera " tthaà" ظاء dal vivo      #49-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "Ain " عين e la lettera "Ttaà" طاء       ألضمائر في اللغة الايطالية      3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       ٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       #59-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "qaf" قاف e "kaf" كاف dal vivo      La sella dorata. ..Proverbi arabi     

 Oggi è domenica, e in arabo si dice أليَوم هُوَ الأحَد 🕊🎊

Io vi auguro ore liete, in arabo si dice طابَت أوقاتُكُم

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download