١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      3° Liv. #16 - Il verbo al presente per lui, loro maschile e loro femminile      14ª Lettera dell'alfabeto arabo - صاد - Ṣad      1.2. Parole di origini arabe - كلِمات من أصل عَرَبيّ      7.2.A. Il verbo integro (ألفعل الصحيح)      Insegno a mio figlio la mia lingua #1      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       # 09- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية       Il tuo nome in Arabo - Corinna      Giornata Mondiale della Lingua Araba -18 Dicembre       Il tuo nome in Arabo - Giorgio      #60-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "thaà" ثاء e "ghain" غَين      Corso CONTINUO di lingua araba - anche online      Perle di saggezza - La fretta      2° Liv. #22 - C. C. L.- Verbi al passato(lui/loro(m))-Duale femminile      Perle di saggezza - La pazienza      3° Liv. #19 - Passare dal singolare al duale e al plurale femminile e viceversa      #07-Corso CONTINUO di lingua araba - L'articolo       7.2.B.1 - Il verbo debole simile (assimilato) - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       23ª Lettera dell'alfabeto arabo - لام - Lām      28ª Lettera dell'alfabeto arabo - ياء - yā´      Il tuo nome in Arabo - Elena      3.3- I Numerali Ordinali       Il tuo nome in Arabo - Veruska      Il tuo nome in Arabo - Simone      4- Vocalizzazione delle lettere س ش ص ض       Settimo ed ultimo gruppo di lettere ...      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Un verbo al giorno - أكَلَ - Mangiare      # 03- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      :: Meraviglie del mondo arabo (Gruppo Facebook) - جمال و سحر الوطن العربي       6-Il maschile e il femminile - Parte II      Orario preferito per le dirette youtube!      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Perle di saggezza - Sapere parlare      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية      #28-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام      #25-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun" e sukun - applicazioni      2-Alfabeto Arabo #3 - Scrittura e pronuncia      7.2.B.1 - Il verbo debole simile - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       Il tuo nome in Arabo - Roberta      Seguiteci anche su smartphone e tablet. ..      Art. Prof.ssa De Luca      Un verbo al giorno - سَمَحَ - Permettere      2° Liv. #08 - C. C. L. A. - i dimostrativi singolari per il vicino      3.2.A- I Numerali Cardinali da 1 a 10      Chiara legge un dialogo ... (2)      الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      Il tuo nome in Arabo - Francesca     

Valutazione attuale: 1 / 5

Stella attivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

     Quando si parla di paradigmi dei verbi arabi si intende tutti i verbi e i nomi verbali che si possono estrarre dai verbi stessi.

Questo è lo schema :

In italiano  Perfetto   Imperfetto   Imperativo  Participio attivo  Participio passivo  Nome verbale (masdar)
 In arabo ماضي مُضارِع أمْر إسْم فاعِل إسم مَفعول  مَصْدَر
Esempi (studiare)        دَرَسَ  يَدْرُسُ  أُدْرُس دارِس  مَدْروس  دِراسَة
(bere)           شَرِبَ  يَشْرَبُ  إشْرَب  شارِب  مَشْروب  شُرْب
(aprire)             فَتَحَ يَفْتَحُ إفْتَح فاتِح مَفْتوح فَتْح
( permettere)     سَمَحَ يَسْمَحُ اِسْمَحْ سَامِح مَسْمُوح سَمَاح

 (in lingua araba)  باللغة العربية :

ماضي - مُضارِع - أمر - إسم فاعِل - إسم مَفعول  - مَصدَر

 (esempi) أمثِلَة :

دَرَسَ - يَدْرُسُ - أُدْرُس - دارِس - مَدْروس - دِراسَة

شَرِبَ - يَشْرَبُ - إشْرَب - شارِب - مَشْروب - شُرْب

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download