2° Liv. #05 - C. C. L. A. - pronomi staccati, lui هو e loro (duale) هما, verbi al passato (duale)      Giordania - ألأُردُن      6.06.2- Pronomi Attaccati (suffissi)      Qatar - قطر      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      Lotteria della Liberazione      Il tuo nome in Arabo - Luisa      2° Liv. #16 -ultima lezione 1° semestre - Forse non tutti sanno che! i saluti      Corso CONTINUO di lingua araba - anche online      Partiamo da zero I      #12-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronomi staccati       Orario preferito per le dirette youtube!      2.2.0- Le Altre lettere (particelle)      6-Il singolare, duale e plurale - Parte II       Statistiche Quiz e Punti Credito      7.2.B.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       8.6.4. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      # 01- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2.5.3- La Shaddah (raddoppiamento di consonante) ّ - الشَّدَّة      2-Video Live - Alfabeto arabo      8.7. Inna (enna) e le sue sorelle - إنَّ و أخَواتُها       Buon fine settimana      2° Liv. #26 - Esercitazioni su l'articolo, singolare e plurale e i verbi       E' cominciato il Ramadan - رَمَضـــــــان كَــــــريم      Il tuo nome in Arabo - Erika      Insalata di cetrioli con yogurt      L'Arabo Leggero #9 - Traslitterazione Sì o No?       7.2.B.2.2 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Il tuo nome in Arabo - Graziana      Il vostro nome scritto in arabo      Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      #44-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e la lettera "gim" جيم applicazioni      Coniugatore dei verbi arabi      #61-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "Haà" هاء ultima lettera dell'alfabeto      Il tuo nome in Arabo - Angelo      6- Vocalizzazione delle lettere ف ق ك ل      Il tuo nome in Arabo - Lucia      3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       E' meglio prevenire che curare - Proverbi arabi      - I punti cardinali in video       Cercasi/Offresi insegnante di arabo      STUDENTI - Ecco il gruppo speciale      Esercizio 2-7 Lam lunare e lam solare - esercizio      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       Il tuo nome in Arabo - Valentino      6.02- L'Articolo - أل التَّعريف      7.3.C.2- أَلْفِعْلُ الرُّباعي - Il verbo quadrilittero      ٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Perle di saggezza - Il giudizio     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

     Quando si parla di paradigmi dei verbi arabi si intende tutti i verbi e i nomi verbali che si possono estrarre dai verbi stessi.

Questo è lo schema :

In italiano  Perfetto   Imperfetto   Imperativo  Participio attivo  Participio passivo  Nome verbale (masdar)
 In arabo ماضي مُضارِع أمْر إسْم فاعِل إسم مَفعول  مَصْدَر
Esempi (studiare)        دَرَسَ  يَدْرُسُ  أُدْرُس دارِس  مَدْروس  دِراسَة
(bere)           شَرِبَ  يَشْرَبُ  إشْرَب  شارِب  مَشْروب  شُرْب
(aprire)             فَتَحَ يَفْتَحُ إفْتَح فاتِح مَفْتوح فَتْح
( permettere)     سَمَحَ يَسْمَحُ اِسْمَحْ سَامِح مَسْمُوح سَمَاح

 (in lingua araba)  باللغة العربية :

ماضي - مُضارِع - أمر - إسم فاعِل - إسم مَفعول  - مَصدَر

 (esempi) أمثِلَة :

دَرَسَ - يَدْرُسُ - أُدْرُس - دارِس - مَدْروس - دِراسَة

شَرِبَ - يَشْرَبُ - إشْرَب - شارِب - مَشْروب - شُرْب

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download