إبن حَمديس الصِّقلّي - Poesia di Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia      Il tuo nome in Arabo - Giancarlo      Il tuo nome in Arabo - Corinna      Che ore sono? Videolezione live      3° Liv. #30 - Lettura, comprensione ed esercizi - terza parte      Proverbi arabi - Al Mutanabbi      6-Il maschile e il femminile - Parte III      Il tuo nome in Arabo - Marco      3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       Il Khawarizmi – Scienziati Arabi      Cercasi/Offresi insegnante di arabo      السلام باللغة الايطالية - I saluti in lingua italiana      ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      #21-Corso CONTINUO di lingua araba - esercitazione sulla "mim"      Ci siamo quasi... I nuovi video sono pronti ...      #08-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere lunari       #31-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة      2.1.3- Le lettere che non legano dopo ا د ذ ر ز و      Al-Farabi - الفارابي‎ - Scienziati Arabi      Coniugatore dei verbi arabi      Lotteria del 1° luglio 2017      #24-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun"      Aggiunti nuovi files in Libreria      Le Più Belle Parole - Bellissima Poesia d'Amore - di Nazim Hikmat (testo)      Perle di saggezza - La pazienza      Esercizio 1.3 - Alfabeto e vocali      أبو فراس الحمداني - Bellissima poesia di Abu Firas Elhamadany      Ibn Khaldūn, storico, sociologo e politologo - إبن خَلدون      4.2- Scriviamo le lettere      Un verbo al giorno - نَظَرَ - Guardare      7ª Lettera dell'alfabeto arabo - خاء - Khā´      #16- C.C.L.A. - Pronomi attaccati       3.6- Un Pò di Matematica      Il tuo nome in Arabo - Francesco      Il tuo nome in Arabo - Giulio      2.2.4- Lam-Alef - لام الف      Un verbo al giorno - قَـبَّـلَ - Baciare      #28-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام      Il tuo nome in Arabo - Maurizio      24ª lettera dell'alfabeto arabo - ميم - Mīm      03- Parole e frasi comuni      Esercizio 1.10 - La shaddah الشَّدَّة ّ      Il tuo nome in Arabo - Giovanni      2.2.3- Alef Maqsurah - ألِف مَقْصـورة      2.2.5- Ta Marbutah - (تاء مَربوطة (ة ـة      2.1.1- Ascoltiamo, ripetiamo e vediamo come si scrivono le lettere      Il tuo nome in Arabo - Deborah      #60-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "thaà" ثاء e "ghain" غَين      3.4.4- I Numerali Cardinali da 1 a 10       2° Liv. #03 - il verbo radice, sinonimi e plurale fratto     
Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

     Quando si parla di paradigmi dei verbi arabi si intende tutti i verbi e i nomi verbali che si possono estrarre dai verbi stessi.

Questo è lo schema :

In italiano  Perfetto   Imperfetto   Imperativo  Participio attivo  Participio passivo  Nome verbale (masdar)
 In arabo ماضي مُضارِع أمْر إسْم فاعِل إسم مَفعول  مَصْدَر
Esempi (studiare)        دَرَسَ  يَدْرُسُ  أُدْرُس دارِس  مَدْروس  دِراسَة
(bere)           شَرِبَ  يَشْرَبُ  إشْرَب  شارِب  مَشْروب  شُرْب
(aprire)             فَتَحَ يَفْتَحُ إفْتَح فاتِح مَفْتوح فَتْح
( permettere)     سَمَحَ يَسْمَحُ اِسْمَحْ سَامِح مَسْمُوح سَمَاح

 (in lingua araba)  باللغة العربية :

ماضي - مُضارِع - أمر - إسم فاعِل - إسم مَفعول  - مَصدَر

 (esempi) أمثِلَة :

دَرَسَ - يَدْرُسُ - أُدْرُس - دارِس - مَدْروس - دِراسَة

شَرِبَ - يَشْرَبُ - إشْرَب - شارِب - مَشْروب - شُرْب

Accedi per commentare

Le lezioni più seguite

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download