ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       9ª Lettera dell'alfabeto arabo - ذال - Dhāl      14ª Lettera dell'alfabeto arabo - صاد - Ṣad      3- Vocalizzazione delle lettere د ذ ر ز      Lezioni di lingua italiana -01-      6.09- Il complemento vocativo "ya ( يا )"      03- Parole e frasi comuni      3° Liv. #22 - Le particelle An - Lan - Cày ---- أَنْ - لَنْ - كَيْ       Buon fine settimana      4.2- Scriviamo le lettere      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      Il tuo nome in Arabo - Ombretta      Il tuo nome in Arabo - Giovanna      Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية       3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      6-Il singolare, duale e plurale - Parte I      Informazioni sui cookies - linguaraba.com      Il tuo nome in Arabo - Manuela      7.4.3. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Terza parte      7.2. Tipi del Verbo Arabo      Sudan - ألسودان      Il tuo nome in Arabo - Maria      Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      Il tuo nome in Arabo - Angela      #27-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء - e "tanuin dammah"      Vocalizziamo 1° schema - come vocalizzare correttamente      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       #44-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e la lettera "gim" جيم applicazioni      Aggiunti nuovi files in Libreria      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      Video in dialetto mediorientale - Come stai?      Un verbo al giorno - شَرِبَ - Bere      6-Il maschile e il femminile - Parte I      3° Liv. #11 - il duale femminile, come ricavarlo dal singolare!       1.1. Premessa - ألمُقَدَّمة       7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      22ª Lettera dell'alfabeto arabo - كاف - Kāƒ      2° Liv. #06 - C. C. L. A. - Nomi (duale e plurale sano) - Esercizi dal vivo      #29-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام e "tanuin fathah"      6-1 Esercizio di vocalizzazione       Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       2.1.1- Ascoltiamo, ripetiamo e vediamo come si scrivono le lettere      6- Vocalizzazione delle lettere ف ق ك ل      Emirati Arabi Uniti - ألإمارات العربية المتحدة      L'amica Teresa legge parole contenenti le lettere خاء e كاف       Yemen - أليَمَن      Perle di saggezza - La speranza      #58-Corso CONTINUO di Arabo - Esercizi su la "thal" ذال e " dhad" ضاد      Le Più Belle Parole - Bellissima Poesia d'Amore - di Nazim Hikmat (testo)      3° Liv. #12 - Quale interrogativo mettere? molto utile per tutti     

 Oggi è martedì, e in arabo si dice    أليَوم هُوَ ألثُلاثاء 

     Giornata felice,  e in arabo si dice نهارٌ سَعيد

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

    In base al loro comportamento con la lam لام dell’articolo, i grammatici arabi, dividono le lettere dell’alfabeto, che seguono l'articolo, in due grandi gruppi:

  1. Le lettere che non assimilano la lam لام vengono dette “lettere lunari”, perché si comportano come la lettera iniziale, la qaf قاف  , della parola qamar قَمَر =luna.
  2. Le lettere che assimilano la lam لام vengono dette “lettere solari”, perché si comportano come la lettera iniziale, la shin شين , della parola shams شَمْس = sole.

 

Lettere lunari: Sono le lettere iniziali di parole a cui, se io aggiungo l'articolo  ألـ , esse si pronunciano normalmente, sono 14 e sono :   • La lettera  أ      

  • Le lettere che si pronunciano tra le labbra : ب ف م و ي

  • Le lettere che si pronunciano nella gola : ح خ ع غ ق ك هـ

  • La lettera  ج


Esempi:

البُلبُل, الفانوس, المَركَز, الوَز, الحُلم , الخَوخ, العِلم, الغابة, القَوس, الكُرسي, الهِند, الجَمال 
      

Esercizio:
Tradurre le parole di sopra, trovarne delle altre e scrivere ogni parola 10 volte.

La tabella che segue illustra tutte le lettere e le divide in lettere lunari (la colonna a destra) e lettere solari (La colonna e sinistra) con degli esempi:

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download