٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب       #49-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "Ain " عين e la lettera "Ttaà" طاء       6-Il singolare, duale e plurale - Parte IV      Perle di saggezza - Grande vergogna      Libia - ليبيا      Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      ٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      #08-Corso CONTINUO di lingua araba - Lettere lunari       Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      ١٤– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع– ثلاثة انواع - حرف ال جي      Art. + letti      Il tuo nome in Arabo - Erika      Laura legge un dialogo      Il tuo nome in Arabo - Valeria      #48-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "haà" حاء e la lettera "sin" سين       #30-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة       Parti del corpo - أجزاء الجسم      2.6.1- Nunazione - تَنوين      Perle di saggezza - La pazienza      L'asino di Ashaab - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      L'amica Teresa legge parole contenenti le lettere خاء e كاف       Oggi è Mercoledì      8ª Lettera dell'alfabeto arabo - دال - Dāl      La filosofia araba      # 06- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      3.2.A- I Numerali Cardinali da 1 a 10      Il video del Hummos      Esercizio 1.1 - Alfabeto e vocali      #44-Corso CONTINUO di Arabo - L'articolo e la lettera "gim" جيم applicazioni      Perle di saggezza - Il tradimento      Le Quattrine di Khayyam - رُباعِيّات الخَيّام      2° Liv. #31 - C. C. L.- Negazione del verbo con la particella "la" لا - "ta marbutah" ـة       2.1.1- Ascoltiamo, ripetiamo e vediamo come si scrivono le lettere      3.4.4- I Numerali Cardinali da 1 a 10       Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      La Lega Araba - جامعة الدول العربية      Test di dettato di lingua araba      ١٠– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ألأعداد - ألأرقام      Vocalizziamo 2° schema - come vocalizzare correttamente      1.5. La Grammatica - ألقَواعِد       Esercizio 1.9 - Composizione e nomi lettere      26ª Lettera dell'alfabeto arabo - هاء - Hā´      I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع      Sudan - ألسودان      Somalia - الصّومال      Il tuo nome in Arabo - Aldo      Tutte le lettere dell'alfabeto con vocalizzazione      2-Le vocali brevi     

 Oggi è domenica, e in arabo si dice أليَوم هُوَ الأحَد 🕊🎊

Io vi auguro ore liete, in arabo si dice طابَت أوقاتُكُم

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Indice articoli

 La particella ْمَن

La particella  ْمَن che significa Chi, è utilizzata con esseri umani, e si usa con il maschile ed il femminile, per il singolare, il duale ed il plurale.

Ricordiamo che questa particella مَنْ è molto diversa dalla particella مِنَ che vuol dire "di" oppure "da". La particella مَنْ si scompone in َم con fatha e ْن con sukun.

Facciamo qualche esempio :

- Per chiedere " chi sei ?" in arabo si dice ---- مَنْ أنتَ؟ ( ricordiamo che in arabo non è obbligatorio usare il verbo essere, è implicito, ma è necessario usare il pronome, altrimenti la frase perderebbe il soggetto).

- Altri esempi:

  • Chi bussa? ------ > مَن الطارِق؟ ( in realtà la parola طارِق significa bussatore, cioè colui che bussa).
  • Chi viene con me? --------> مَن يأتي مَعي؟ 
  • Chi è questo? ---------> مَن هذا؟ 
  • Di chi è questa penna? ------> لِمَن هذا القَلَم؟ (la lettera لِ  significa "per" in arabo)

e cosi via....

Esercitazione: Provate a tradurre in arabo le seguenti domande:

  • Chi insegna lingua araba?
  • Sai chi è che manca stasera?
  • Chi dorme, non piglia pesce. ( in questo caso la particella مَن è usata in una frase nominativa e non domanda)
Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download