١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      24ª lettera dell'alfabeto arabo - ميم - Mīm      I colori in lingua araba - ألألوان       Il tuo nome in Arabo - Patrizio      Proverbi arabi - Al Mutanabbi      Buon fine settimana      #31-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة      3.1.E- I Numeri da 0 a 99      Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      #46-Corso CONTINUO di Arabo - Il gruppo di lettere ت ح س ط ع ة       Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 1 -      7.2. Tipi del Verbo Arabo      6.14- Desinenze Dei Nomi      3.1.A- I Numeri ِArabi (le cifre) - ألأعداد      2.1.1- Ascoltiamo, ripetiamo e vediamo come si scrivono le lettere      Esercizio 5.1 - Il verbo - ألفِعل      Partiamo da zero IV      6.15.A- Il maschile ed il femminile      # 07- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      #47-Corso CONTINUO di Arabo - La lettera "taà" e la "taà marbuta" dal vivo      Esercizio 3.1 - Il masdar - ألمَصْدَر      L'Arabo Leggero #9 - Traslitterazione Sì o No?       Come e dove si pronunciano le lettere dell'alfabeto arabo      Perle di saggezza - Il tradimento      Lotteria del 1° luglio 2017      Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       7- Vocalizzazione delle lettere م ن هـ e le tre consonanti (vocali lunghe) أ و ي      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      Esercizio 2-5 Lam lunare e lam solare - esercizio      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      ١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      7.1.A. Il verbo essenziale - الفِعْلُ ألمُجَرَّد       #25-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "nun" e sukun - applicazioni      Nuove videolezioni       Il sapore della libertà - طَعْمُ الحُرِّية - Testo e Video      - Alfabeto italiano - الحروف الهجائية      3° Liv. #21 - Pronomi relativi in lingua araba       7.2.B - Il verbo debole الفِعل المُعْتَلُّ       8-Kana e sorelle (Parte 3) - كان و أخَواتُها       Il tuo nome in Arabo - Erika      Il tuo nome in Arabo - Luisa      2.6.1- Nunazione - تَنوين      Seguiteci anche su smartphone e tablet. ..      2.5.1- Altri Segni Grafici      8.2.2. Negare la frase nominale      2° Liv. #35 - C. C. L.- Pronomi interrogativi (dove, che cosa e chi) - Pronomi suffissi      #19- La lettera " mim ميم "      25ª Lettera dell'alfabeto arabo - نون - Nūn     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

Questo esercizio consiste nel guardare il video, ascoltare e cercare di ripetere ciò che si sente, guardate il video più volte finché vi sentite in grado di leggerlo da soli.

  

Accedi per commentare


Avatar di 1001notte
1001notte ha risposto alla discussione #1 17/04/2016 01:22
La Bella Italia

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download