أبو فراس الحمداني - Bellissima poesia di Abu Firas Elhamadany      7.3.A.3- L'imperativo -فِعلُ الأمر      Auguriiiiiiiiiiiii      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 3 - I saluti      6.02- L'Articolo - أل التَّعريف      Quarto gruppo di lettere ...      Aggiunti Nuovi Libri in Libreria - giochi sportivi      Il tuo nome in Arabo - Marina      Somalia - الصّومال      Il tuo nome in Arabo - Valeria      #26-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Faà" فاء       Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      8-Kana e sorelle (Parte 1) - كان و أخَواتُها      Lettura di un testo - La pioggia è un dono      Il tuo nome in Arabo - Veruska      L'Arabo Leggero #7      #38-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Zay" زاي       2° Liv. #26 - Esercitazioni su l'articolo, singolare e plurale e i verbi       Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       7.4.1. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Prima parte      Come scrivere...      L'Arabo Leggero #1      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       3° Liv. #09 - esercitazione sui sinonimi e contrari       8.2.2. Negare la frase nominale      17ª Lettera dell'alfabeto arabo - ظاء - Ẓā´      Esercizio 2-6 Lam lunare e lam solare      6ª Lettera dell'alfabeto arabo - حاء - Ḥā´      3.5- I Numeri Maschili e Femminili       27ª Lettera dell'alfabeto arabo - واو - Wāw      # 02- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      (١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      Un verbo al giorno - سارَ - Percorrere      8.7. Inna (enna) e le sue sorelle - إنَّ و أخَواتُها       La Lega Araba - جامعة الدول العربية      1.2. Parole di origini arabe - كلِمات من أصل عَرَبيّ      Oggi è la festa dei lavoratori - عيد العُمَّال      Il tuo nome in Arabo - Lucia      Al-Mutanabbi - Poeti Arabi      L'Arabo Leggero #8       4ª Lettera dell'alfabeto arabo - ثاء - Thā´      3° Liv. #03 - C. C. L.- Impariamo qualche aggettivo in più      Cercasi/Offresi insegnante di arabo      #12-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronomi staccati       Il tuo nome in Arabo - Salvatore      Ci siamo quasi... I nuovi video sono pronti ...      6.06.1- Pronomi Staccati (isolati)      #37-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" esercizi      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 1 -      Il tuo nome in Arabo - Elisa     

Oggi è venerdì, e in arabo si dice أليَوم هو الجُمُعَة 

 Oggi è venerdì e in arabo si dice ألجُمُعَة, il venerdì per gli arabi musulmani è il giorno della preghiera tutti insieme in moschea, è un giorno di riunione e proprio da questa parola "riunione" che proviene la parola ألجُمُعَة che significa il giorno dello stare insieme riuniti nella preghiera e non solo nella preghiera.

 I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع (Lezione)

I giorni della settimana (Video)

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

Indice articoli

 I numerali ordinali da 21-99 ( i numerali congiunti : c'è la واو che si frappone tra i numerali)

Questo tipo di numerale è composto da due parti:

  • Per il maschile : la prima parte del numerale segue la forma فاعِل e la seconda parte è la decina (pagina precedente) ad esempio الحادي و العشرون, الثاني و الثلاثون, السابع و الخمسون و التاسع و التسعون
  • Per il femminile : la prima parte del numerale segue la forma فاعلة e la seconda è la decina (pagina precedente) ad esempio الثانية و الاربعون, السادسة و السبعون , الرابعة و الثمانون

I due numerali "Cento" e "mille" مِئة و ألف

Questi due numerali si usano uguali sia per il maschile che per il femminile, ad esempio اليوم المئة, الصفحة الألف, السنة الألف

Buon lavoro.

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download