السلام باللغة الايطالية - I saluti in lingua italiana      8.6.4. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      7.2.B.1 - Il verbo debole simile (assimilato) - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       22ª Lettera dell'alfabeto arabo - كاف - Kāƒ      Il tuo nome in Arabo - Giorgio      ٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Lettura di una testo da uno studente . .. con correzione      27ª Lettera dell'alfabeto arabo - واو - Wāw      Art. recenti      3° Liv. #07 - Presente e passato per lui e per lei       2.2.1- Alef maddah - آ ) - ألِف مَدَّة )      L'Arabo Leggero #3      Ama te stesso prima, ma in arabo. ..      16ª Lettera dell'alfabeto arabo - طاء - Ṭā´      2° Liv. #34 - C. C. L.- Il verbo presente per io (m/f) e tu (m) - la preposizione لـِ (li)      2° Liv. #12 - C. C. L. A. - Soluzione verifica e avverbi di luogo      LA ricetta del Falafel (polpette di ceci e fave) dalla A alla Z       I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      #36-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah"      E mi chiedi che cosa è l'amore! ... di Nizar Qabbani      2° Liv. #28 - C. C. L.- Pronomi relativi, Il passato (lui e loro due (m)) - Applicazione      6.12- Pronomi Interrogativi      2° Liv. #06 - C. C. L. A. - Nomi (duale e plurale sano) - Esercizi dal vivo      Il tuo nome in Arabo - Graziano      6-Il singolare, duale e plurale - Parte IV      Tutte le lettere dell'alfabeto con vocalizzazione      ملخص الضمائر المنفصلة في اللغة الإيطالية و بعض النصائح      Un verbo al giorno - دَخَلَ - Entrare      Siria - سوريا      2-Alfabeto Arabo #1 - Scrittura e pronuncia      3.1.B- I Numeri Arabi      Oggi è la festa dei lavoratori - عيد العُمَّال      Il tuo nome in Arabo - Grazia      Il tuo nome in Arabo - Carmela      ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       Il tuo nome in Arabo - Salvatore      Il tuo nome in Arabo - Marina      Il piacere di sentirvi, bravi e lode      Il tuo nome in Arabo - Carmelo      أبو الطيّب المتنبي - Bellissima poesia d'amore di Abu Ettaieb El Mutanabby      1- Consigli Per Studiare نَصائِـح لِلدِّراسة      2.3.1- Vocali Lunghe - حُروف ألعِلَّة       Il tuo nome in Arabo - Patrizio      La filosofia araba      Il tuo nome in Arabo - Veruska      La sella dorata. ..Proverbi arabi      Perché gli arabi e l'arabo sono brutti e cattivi?      ضمائر الغائب في اللغة الايطالية       # 07- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      4.2- Scriviamo le lettere     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

Indice articoli

I Numeri Ordinali - ألأعداد التَّرتيبيَّة

    Nelle lezioni precedenti abbiamo studiato i numeri arabi come cifre singole e poi siamo passati allo studio dei numeri cardinali, in arabo si dicono ألأعداد ألأصلية che tradotto in italiano significa " Numeri originali" si chiamano cosi questo tipo di numeri in lingua araba.

   In questa lezione andiamo a studiare i numeri ordinali e cioè tutti i numeri che indicano o ci danno informazioni sull'ordine, sulla successione e sulla posizione di un nome rispetto ad altri, in italiano diciamo  la prima ora, il secondo semestre , il quinto anno e cosi via, e il numero ordinale segue il genere maschile o femminile, anche in arabo i numeri ordinali seguono il genere, e a differenza dei numeri cardinali dove il numeri non sempre segue il genere, i numeri ordinali seguono sempre il genere.

Prima di tutto andiamo a capire bene e ad imparare il titolo della lezione e cioè ألأعداد التَّرتيبيَّة 

La parola ألأعداد è il plurale di عَدَد che significa "numero" in arabo, la parola  التَّرتيبيَّة che significa "ordinali" trae origine dal verbo رَتَّبَ che segue la forma del verbo فَعَّلَ , che significa proprio ordinale, mettere in ordine, come ad esempio رَتَّبتُ سَريري che significa " ho ordinato (messo in ordine ) il mio letto ".

Adesso andiamo a vedere come si formano i numeri ordinali in lingua araba.

 • Primo e prima : Per il maschile di dice أوَّل e per il femminile di dice أولى se i numeri sono singoli, واحِد per il maschile e واحِدة per il femminile se i numeri congiunti, per il numero 11 si usa  ألحادي عَشَر per il maschile e ألحاديَة عَشرة per il femminile, ma vediamo qualche esempio:
  • La prima volta ------ ألمَرَّة الاولى
  • Il primo mese ------- ألشَّهر ألأوَّل
  • L'ora esatta è l'otto di sera ------ ألسَّاعة الثَّامِنة مَساءً
  • il ventuno del mese ------- الواحد (الحادي) و العشرون من الشَّهر 
 • Da secondo/a a decimo/a  (2-10) :questi numeri ordinali in lingua araba seguono la forma فاعِل per il maschile e فاعِلَة per il femminile 
  • Per il maschile si hanno : ألثَّاني, ألثَّالِث, ألرَّابِع, ألخامِس, السَّادِس, ألسَّابِع, ألثَّامِن, ألتَّاسِع, ألعاشِر
  • per il femminile si hanno : ألثَّانية, ألثَّالِثة, ألرَّابِعة, ألخامِسة, السَّادِسة, ألسَّابِعة, ألثَّامِنة, ألتَّاسِعة, ألعاشِرة
Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download