١٢– دروس في اللغة الايطالية للعرب - بعض التمارين على الافعال      7.2.A.3 - Il verbo integro contratto (geminato) - الفعل الصَّحيح ألمُضّعَّف       2° Liv. #28 - C. C. L.- Pronomi relativi, Il passato (lui e loro due (m)) - Applicazione      2.2.4- Lam-Alef - لام الف      #37-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" esercizi      2.1.0- Alfabeto Arabo - ألحُروف ألهِجائيَّة      Gibuti - جيبوتي‎      Lettura di un testo - La pioggia è un dono      I cinque sensi - ألحَواسُ الخَمْس      E' la festa .... Auguri a tutti - عيد أضحى مبارك      Un verbo al giorno - دَفَعَ - Pagare e Spingere      2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio      (١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      Qatar - قطر      3° Liv. #01 - C. C. L.- Inizio 3° livello - Avverbi di tempo "dopo" e "Prima"      2° Liv. #03 - il verbo radice, sinonimi e plurale fratto      8.3.1. La frase verbale in lingua arabo       Un verbo al giorno - خَـرَجَ - Uscire      Il tuo nome in Arabo - Elisa      Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       Esercizio 2.2 - Vocalizzazione - تشكيل      I punti cardinali - ألجِهات ألأربَعة      Gli arabi e la scienza - Prima parte      #51-Corso CONTINUO di Arabo - La "shin " شين e la "ssad" صاد - inizio 2° semestre      3.4.2- I Numeri Arabi da 0 a 10      Il tuo nome in Arabo - Carmelo      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 3 - I saluti      Libano - لبنان      6.07- Le Congiunzioni Coordinanti      3° Liv. #29 - Lettura, comprensione ed esercizi - Seconda Parte      Aggiunti Nuovi Libri in Libreria      Il tuo nome in Arabo - Sofia      Il tuo nome in Arabo - Giovanna      #29-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام e "tanuin fathah"      Il tuo nome in Arabo - Filippo      #21-Corso CONTINUO di lingua araba - esercitazione sulla "mim"      3.3- I Numerali Ordinali       Il tuo nome in Arabo - Carmela      7.3.A.1- الفِعْلُ الماضي - Il passato      Il tuo nome in Arabo - Giacomo      1- Vocalizzazione delle lettere ب ت ث      7.3.B.2- Il verbo attuale (presente) - (ألفِعْلُ الحاضر (المُضارِع      #63-Corso CONTINUO di Arabo - Riassunto 1° Liv. - vocali e segni grafici e le altre lettere      20ª Lettera dell'alfabeto arabo - فاء - Fā´      2.2.6- La Hamzah - ألهَمْزَة      8.7. Inna (enna) e le sue sorelle - إنَّ و أخَواتُها       3.2.A- I Numerali Cardinali da 1 a 10      Anna e Ludovica leggono un dialogo       26ª Lettera dell'alfabeto arabo - هاء - Hā´      03- Parole e frasi comuni     

Oggi è mercoledì, e in arabo si dice أليَوم هُوَ ألأرْبِعاء

     Vi auguro ore liete,  e in arabo si dice طابَت أوقاتُكُم

 I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 4 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella inattiva
 

Indice articoli

I Numeri Ordinali - ألأعداد التَّرتيبيَّة

    Nelle lezioni precedenti abbiamo studiato i numeri arabi come cifre singole e poi siamo passati allo studio dei numeri cardinali, in arabo si dicono ألأعداد ألأصلية che tradotto in italiano significa " Numeri originali" si chiamano cosi questo tipo di numeri in lingua araba.

   In questa lezione andiamo a studiare i numeri ordinali e cioè tutti i numeri che indicano o ci danno informazioni sull'ordine, sulla successione e sulla posizione di un nome rispetto ad altri, in italiano diciamo  la prima ora, il secondo semestre , il quinto anno e cosi via, e il numero ordinale segue il genere maschile o femminile, anche in arabo i numeri ordinali seguono il genere, e a differenza dei numeri cardinali dove il numeri non sempre segue il genere, i numeri ordinali seguono sempre il genere.

Prima di tutto andiamo a capire bene e ad imparare il titolo della lezione e cioè ألأعداد التَّرتيبيَّة 

La parola ألأعداد è il plurale di عَدَد che significa "numero" in arabo, la parola  التَّرتيبيَّة che significa "ordinali" trae origine dal verbo رَتَّبَ che segue la forma del verbo فَعَّلَ , che significa proprio ordinale, mettere in ordine, come ad esempio رَتَّبتُ سَريري che significa " ho ordinato (messo in ordine ) il mio letto ".

Adesso andiamo a vedere come si formano i numeri ordinali in lingua araba.

 • Primo e prima : Per il maschile di dice أوَّل e per il femminile di dice أولى se i numeri sono singoli, واحِد per il maschile e واحِدة per il femminile se i numeri congiunti, per il numero 11 si usa  ألحادي عَشَر per il maschile e ألحاديَة عَشرة per il femminile, ma vediamo qualche esempio:
  • La prima volta ------ ألمَرَّة الاولى
  • Il primo mese ------- ألشَّهر ألأوَّل
  • L'ora esatta è l'otto di sera ------ ألسَّاعة الثَّامِنة مَساءً
  • il ventuno del mese ------- الواحد (الحادي) و العشرون من الشَّهر 
 • Da secondo/a a decimo/a  (2-10) :questi numeri ordinali in lingua araba seguono la forma فاعِل per il maschile e فاعِلَة per il femminile 
  • Per il maschile si hanno : ألثَّاني, ألثَّالِث, ألرَّابِع, ألخامِس, السَّادِس, ألسَّابِع, ألثَّامِن, ألتَّاسِع, ألعاشِر
  • per il femminile si hanno : ألثَّانية, ألثَّالِثة, ألرَّابِعة, ألخامِسة, السَّادِسة, ألسَّابِعة, ألثَّامِنة, ألتَّاسِعة, ألعاشِرة
Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download