٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       Averroè - ابن رشد - Scienziati Arabi      Il tuo nome in Arabo - Filippo      # 10- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Lucia      # 01- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Differenza di pronuncia tra le lettere خاء e كاف       6.10- La Particella "qad" قََدْ      6.06.2- Pronomi Attaccati (suffissi)      Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Sesto gruppo di lettere ...       Libia - ليبيا      3.1.B- I Numeri Arabi      #18-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "baà باء "       4-2 Esercizio di traduzione e comprensione       7.1. Il verbo trilittero arabo non può avere la seconda radicale sukunizzata ( con sukun ), perché?      Esercizio 6.1 - Produzione - البناء الفكري      18ª Lettera dell'alfabeto arabo - عَين - ᶜAyn      #41-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "gim" جيم e nuovo esercizio      Perle di saggezza - Sapere parlare      Lezioni di lingua italiana -01-      03- Parole e frasi comuni      Le lettere che non legano dopo sono 6      La hamzah secondo Michele Bravi      #46-Corso CONTINUO di Arabo - Il gruppo di lettere ت ح س ط ع ة       Esercizio 2.2 - Vocalizzazione - تشكيل      الحروف المركبة المكونة من حرفين - I Digrammi      7.4.1. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Prima parte      # 08- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      #14-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronuncia e scrittura pronomi       3° Liv. #17 - Un semplice esercizio - Il plurale sotto la forma "أفعال "      E' la festa .... Auguri a tutti - عيد أضحى مبارك      2.1.0- Alfabeto Arabo - ألحُروف ألهِجائيَّة      Oggi è Sabato      6-Il singolare, duale e plurale - Parte III      20ª Lettera dell'alfabeto arabo - فاء - Fā´      3° Liv. #01 - C. C. L.- Inizio 3° livello - Avverbi di tempo "dopo" e "Prima"      Un verbo al giorno - تَرَكَ - Lasciare      2.2.3- Alef Maqsurah - ألِف مَقْصـورة      I mesi dell'anno - أَشْهُرُ السَّنَة      L'Arabo Leggero #9 - Traslitterazione Sì o No?       Esercizio 2-6 Lam lunare e lam solare      I versi degli animali - أسماء أصوات الحيوانات      2° Liv. #16 -ultima lezione 1° semestre - Forse non tutti sanno che! i saluti      3.1.E- I Numeri da 0 a 99      Il tuo nome in Arabo - Erika      Lotteria del 1° luglio 2017      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      28ª Lettera dell'alfabeto arabo - ياء - yā´     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Stella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattivaStella inattiva
 

Indice articoli

Numerali cardinali da 20 a 99

in questa lezione andiamo a studiare come si usano i numerali cardinali da 20 a 99, essi si dividono in :

 • Le decine ( in arabo ألعُقود ) : e sono َعِشْرونَ, ثَلاثونَ, أربَعونَ, خَمسونَ, سِتّونَ, سَبعونَ, ثَمانونَ, تِسعون. Questi numeri non cambiano mai e si usano sia con il numerato maschile sia quello femminile, cosicché si dice عِشرونَ طالباً e عِشرونَ طالبةً e ancora خمسونَ قِطاراً e خَمسونَ سيَّارةً. Dal punti di vista grammaticali essi assumono la forma del singolare distinto ( تَمييز ) e con la fathah finale ( مَنْصوب ), essi seguono il comportano del plurale maschile sano, e quindi assumono la واو ( nominativo ) e la ياء nei casi Accusativo e genitivo. Vediamo qualche esempio :
  • في الصَّفِّ ثَلاثونَ طالباً ------ Nominativo
  • في الصَّفِّ ثَلاثونَ طالبةً ----- Nominativo 
  • اشترَيتُ خَمسينَ كِتاباً --- Accusativo
  • ذَهَبْتُ إلى عِشرينَ مِدينَةٍ ---- Genitivo  
 • I numeri congiunti ( ألاعداد المعطوفة ): sono tutti i numeri da 21 a 99 escludendo le decine, si chiamano cosi perché tra le unità e le decine c'è bisogno di aggiungere la " وَ " come ad esempio واحِد وَ عشرون, أربعة وَ سِتّون, تِشعة وَ تِسعون , come vedete i numeri sono formati dalle unità e poi la "e " e poi le decine. In questo gruppo di numeri valgono le regole dei numeri singoli da 1 a 9 e cioè
  • Il numero uno/una (واحِد  / واحِدة  (إحدى concordano con il contato;  
  • Il numero due إثنان / إثنَتان concordano con il contato;
  • I numeri da 3 a 9 non concordano con il contato.

Vediamo degli esempi : 1. واحِد وَ عِشرونَ رَجُلاً o anche واحِدة (إحدى) وَ عِشرونَ امْرأةً ----- concordano
 2. إثنان وَ عِشرونً ولَداً o anche إثنتان وَ عِشرونً بِنتاً ------ concordano
 3. ثَلاثَة وَ أربَعونَ طالباً o anche  ثَلاثَ وَ أربَعونَ طالبةً ------ non concordano 

Come vedete si può dire in generale che i numeri "uno e due" concordano sempre con il contato, il "dieci" non concorda se è singolo e concorda se fa parte di un numero composto, le decine restano indifferenti nei confronti del genere ed assumono un solo modo, i numeri congiunti, e cioè legati tra di loro con la lettera وَ  si comportano come i numeri singoli.

Mi auguro che la lezione sia stata di vostro gradimento e vi consiglio di fare le esercitazioni nella pagina seguente.

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download