ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       6.13- Le lettere che tirano - حُـــــروفُ الجَـــــرّ - Le preposizioni in lingua araba      3.4.3- I Numeri Arabi - Le decine - ألعَشَرات      Auguriiiiiiiiiiiii      Il tuo nome in Arabo - Corinna      ٥– دروس في اللغة الايطالية للعرب - الحروف التي يتغير لفظها حسب ما يليها       E mi chiedi che cosa è l'amore! ... di Nizar Qabbani      Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       Come funziona il sito?      2° Liv. #25 - C. C. L.- Il presente per il plurale(m/f) - Frasi di cortesia      3° Liv. #30 - Lettura, comprensione ed esercizi - terza parte      7.0.2 - Regole del verbo arabo - قَواعِد الفِعل العَرَبيّ      Oggi è domenica      Un verbo al giorno - دَخَلَ - Entrare      Ibn Hamdis Assiqilly - Amata Sicilia - إبن حَمديس الصِّقلّي (video)      #37-Corso CONTINUO di lingua araba - la "Dal" e la "shaddah" esercizi      Seguiteci anche su smartphone e tablet. ..      2.3.1- Vocali Lunghe - حُروف ألعِلَّة       Videocorso di arabo per principianti      #12-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronomi staccati       Perle di saggezza - La sfida più grande. ..      #16- C.C.L.A. - Pronomi attaccati       3- Vocalizzazione delle lettere د ذ ر ز      Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      23ª Lettera dell'alfabeto arabo - لام - Lām      2° Liv. #02 - l'articolo, verbi, pronomi e altro      # 02- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      #30-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة       Perle di saggezza - Il sorriso      7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - المذكر       # 06- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2° Liv. #10 - C. C. L. A. - i giorni della settimana e altro - esercizio      ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      Il tuo nome in Arabo - Giorgio      Partiamo da zero III      2° Liv. #24 - C. C. L.- i verbi - i dimostrativi per il plurale - dal vivo      2-Alfabeto Arabo #1 - Scrittura e pronuncia      Esercizio 6.1 - Produzione - البناء الفكري      6.14- Desinenze Dei Nomi      LA ricetta del Falafel (polpette di ceci e fave) dalla A alla Z       Buongiorno a tutti      Ibn Khaldūn, storico, sociologo e politologo - إبن خَلدون      Il Mare di Siracusa       Esercizio 1.6 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Frasi e parole in lingua araba      السلام باللغة الايطالية - I saluti in lingua italiana      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 2 -      Mauritania - موريتانيا      Registrati nel sito anche con le credenziali di Facebook     

Oggi è lunedì, e in arabo si dice أليَوم هُوَ ألإثْنَين

Il saluto arabo "la pace su di voi"  ألسَّلامُ عَلَيكُم

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Valutazione attuale: 5 / 5

Stella attivaStella attivaStella attivaStella attivaStella attiva
 

      La "alef maqsurah" è una lettera aggiuntiva che non fa parte dell'alfabeto arabo, ma si trova in molto parole arabe, essa ha lo stesso suono e durata della alef e si trova solo in fine di parola, è esattamente come la ia (ي) ma si scrive senza puntini, eccola: ( ى ).

   Ma io che sento una parola, che finisce con il suono della alef, come faccio a capire se si tratta di una alef normale " alef mamdudah" ألِف مَمدودة o di una "alef maqsurah" ألِف مَقْصورَة ?

     Ad esempio in un dettato, si devono scrivere le parole ascoltate, e allora se io sento la parola "ila" come la devo scrivere? cosi إلى oppure cosi إلا ?  Prima di tutto ricordiamo che la "alef mamdudah ألِف مَمدودة o semplicemente alef ( ا ) " non è la "alef maddah  آ )  ألِف مَدَّة ) ", sono due lettere diverse dal punto di vista della durata, la "alef maddah  آ )  ألِف مَدَّة )" è più lunga.

      Detto ciò, andiamo a vedere e a capire alcune regola, che ci aiutano nella distinzione tra alef mamdudah e alef maqsurah. Alcune parole, dobbiamo contare le lettere di cui sono composte, e capire le sue origini per poterle scrivere correttamente.

  • Le particelle: ( in arabo si dicono حُروف ) si scrivono tutte con la alef mamdudah ( ا ) ESEMPIO كلا، إذا، ألا، لا، إلّا، لولا، إنما TRANNE إلى, على, حتى, بلى  
  • I nomi che non hanno origini arabe: parole che generalmente indicano nomi di persone o posti di origini "non arabe" si scrivono con la alef normale TRANNE موسى، عيسى، كِسرى، بُخارى،متــّى, le parole ألمانيا، يهوذا، فرنسا، آسيا si scrivono con la alef normale. 
  • Parole che nascono cosi con la alef maqsurah: come ad esempio musiqa ( موسيقى ) musica o mustafa ( مُصْطَفى ) mustafa.

 Per esercitarvi dedicate una pagina intera, a fine quaderno, alla alef maqsurah ألِف مَقْصورَة e raccogliete in essa tutte le parole che vi capitano durante il vostro studio, non sono tante e presto imparerete quelle principali.

Alla prossima  :-) A rivederci

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download