ألضمائرالمنفصلة للمخاطب في اللغة الايطالية - المذكر و المؤنث      Il tuo nome in Arabo - Valeria      Il tuo nome in Arabo - Tommaso      #56-Corso CONTINUO di Arabo - le lettere "uau" واو e " iaà" ياء , vocali o consonanti?      ٣– دروس في اللغة الايطالية للعرب       Un verbo al giorno - سارَ - Percorrere      3° Liv. #08 - Prova di dettato sbirciato       Oggi è Sabato      Esercizio 3.5 Traduzione e scrittura      3° Liv. #15 - "Punteggiare" le parole arabe? Mettiamo i puntini "sotto" la "ya"?      Test di dettato di lingua araba      # 14- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Oman - عُمــــان      2° Liv. #13 - C. C. L. A. - Singolare, duale e plurale - dal vivo      6.02- L'Articolo - أل التَّعريف      20ª Lettera dell'alfabeto arabo - فاء - Fā´      #29-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام e "tanuin fathah"      8.3.1. La frase verbale in lingua arabo       1.4. La Scrittura - ألكِــتابَـة      أبو القاسِم الشّابّي - Bellissima poesia del poeta tunisino Abu Elqasim Eshabbi      #33-Corso CONTINUO di lingua araba - una chiacchierata tra amici - i saluti in arabo       Esercizio 2.3 - Traduzione ar-it      Buongiorno a tutti      Verbo del giorno: سَمِعَ (Sentire)      Avicenna - ابن سينا‎‎ - Scienziati Arabi      7.2.A.3 - Il verbo integro contratto (geminato) - الفعل الصَّحيح ألمُضّعَّف       3.4.3- I Numeri Arabi - Le decine - ألعَشَرات      Un verbo al giorno - دَخَلَ - Entrare      ٨– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع - بالصوت و الصورة      2.4.1- Vocali Brevi - حَرَكات      Oggi è Giovedì      2° Liv. #16 -ultima lezione 1° semestre - Forse non tutti sanno che! i saluti      Un verbo al giorno - فَهِمَ - Capire      7.2.B.3 - Il verbo Difettivo      Ama te stesso prima, ma in arabo. ..      3° Liv. #23 - La mia famiglia (fratello, sorella, genitori, zii e nonni)      Seguiteci anche su smartphone e tablet. ..      Lezioni di lingua italiana -01-      #34-Corso CONTINUO di lingua araba - la "hamzah" هَمزَة e "tanuin kasrah"      #53-Corso CONTINUO di Arabo - un pò di numeri e nuove parole      7.2.B.2.1 - Il verbo debole concavo - ألفِعل المُعْتَلُّ ألأجوَف       Informazioni sui cookies - linguaraba.com      Il tuo nome in Arabo - Sara      Esercizio 1.7 - Dettato arabo . ألإمــــــــلاء       Libia - ليبيا      6ª Lettera dell'alfabeto arabo - حاء - Ḥā´      4° fascicolo - Collana fascicoli illustrati - Lettura e pronuncia - (Vigili del fuoco e soccorso)      Come usare il vocabolario arabo      Oggi è domenica      2-Video Live - Alfabeto arabo     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download