١١– دروس في اللغة الايطالية للعرب - ضمائر الجمع المنفصلة      # 14- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      26ª Lettera dell'alfabeto arabo - هاء - Hā´      2° Liv. #14 - C. C. L. A. - Duale femminile nomi e verbi      L'arte e l'architettura indo-islamica      Arabia Saudita - ألسُّعوديَّة      Perle di saggezza - La pazienza      Buongiorno e benvenuti a tutti      Buon fine settimana      3° Liv. #26 - Espressioni di meraviglia in lingua araba      2° Liv. #01 - C. C. L. A. - inizio 2° Livello - il duale      Oman - عُمــــان      Bahrein - ألبحرين      Verifica di dettato arabo 2      #14-Corso CONTINUO di lingua araba - Pronuncia e scrittura pronomi       1.2. Parole di origini arabe - كلِمات من أصل عَرَبيّ      2.2.4- Lam-Alef - لام الف      Perché gli arabi e l'arabo sono brutti e cattivi?      #41-Corso CONTINUO di Arabo - la lettera "gim" جيم e nuovo esercizio      Oggi è la festa dei lavoratori - عيد العُمَّال      La formica e il piccione - النَّمْلَةُ و الحَمامَة - Racconti popolari e rarità dal mondo arabo      # 13- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Valentino      Oggi è venerdì      Il Dolce del Ramadan - Qatayef - القـَطــــايِف       2-Alfabeto Arabo #1 - Scrittura e pronuncia      Mauritania - موريتانيا      Esercizio 2.3 - Traduzione ar-it      Il tuo nome in Arabo - Corinna      7.4.1. Il verbo in lingua araba - ألفِعْل في أللُّغة ألعَرَبيَّة - Prima parte      Statistiche Quiz e Punti Credito      # 04- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      2° Liv. #28 - C. C. L.- Pronomi relativi, Il passato (lui e loro due (m)) - Applicazione      Esercizio 3.6 - Video(PlayList) - Esercizi di dettato      2.1.1- Ascoltiamo, ripetiamo e vediamo come si scrivono le lettere      8.3.1. La frase verbale in lingua arabo       Le Quattrine di Khayyam - رُباعِيّات الخَيّام      أبو الطيّب المتنبي - Bellissima poesia d'amore di Abu Ettaieb El Mutanabby      Il tuo nome in Arabo - Riccardo      Vedi, ascolta, scrivi e traduci - 3 - I saluti      17ª Lettera dell'alfabeto arabo - ظاء - Ẓā´      # 06- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Federico      ٩– دروس في اللغة الايطالية للعرب - التحيات      # 12- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il verbo essere in italiano - فعل الكينونة في الايطالية       Il tuo nome in Arabo - Sofia      7.2.B.3 - Il verbo Difettivo      ١– دروس في اللغة الايطالية للعرب       2- Vocalizzazione delle lettere ج ح خ     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download