٧– دروس في اللغة الايطالية للعرب - أيّام الأُسبوع      (١٣– دروس في اللغة الايطالية - الاسماء (المذكر - المؤنث - المفرد - الجمع      2° Liv. #01 - C. C. L. A. - inizio 2° Livello - il duale      Il tuo nome in Arabo - Ilenia      Iraq - ألعِراق      Come funziona il sito?      Il tuo nome in Arabo - Valentina      Il tuo nome in Arabo - Sofia      Averroè - ابن رشد - Scienziati Arabi      Il tuo nome in Arabo - Simona      7.1. Il verbo trilittero arabo non può avere la seconda radicale sukunizzata ( con sukun ), perché?      Mahmoud Darwish - محمــــود درويش       ضمائر المتكلم في اللغة الإيطالية - ألمؤنَّث       # 03- I verbi in lingua araba - Le forme dei verbi arabi      Il tuo nome in Arabo - Fabio      7.2.A.2 - Il verbo integro hamzato - الفعل الصَّحيح المَهموز      Il tuo nome in Arabo - Francesca      Parti del corpo - أجزاء الجسم      La ricetta del Hummos      7.2.B.1 - Il verbo debole simile (assimilato) - ألفِعل المُعْتَلُّ المِثال       Art. + letti      Buona notte dalla vostra amica, la lingua araba!      2.2.4- Lam-Alef - لام الف      6-Il maschile e il femminile - Parte II      3° Liv. #27 - Come distinguere il suono di alcune lettere e come scriverle in modo corretto      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Le stagioni      Un verbo al giorno - كَتَبَ - Scrivere      3° Liv. #01 - C. C. L.- Inizio 3° livello - Avverbi di tempo "dopo" e "Prima"      1.6. La Calligrafia Araba      2° Liv. #09 - C. C. L. A. - i dimostrativi singolari e plurali per il vicino - esercizio      3.4.5- I Numeri Maschili e Femminili      Il tuo nome in Arabo - Graziana      Alfabeto Italiano -video- ألحُروف ألهِجائيَّة ألإيطالية      Il tuo nome in Arabo - Valerio      Che ore sono? Videolezione live      Il tuo nome in Arabo - Maurizio      Aggiunto nuovo libro in Libreria - Io e la gente      7- Vocalizzazione delle lettere م ن هـ e le tre consonanti (vocali lunghe) أ و ي      Il tuo nome in Arabo - Patrizio      Vocalizziamo 1° schema - come vocalizzare correttamente      ألضمائر في اللغة الايطالية      8.6.4. Aggettivi Qualificativi in lingua araba      #38-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "Zay" زاي       6-Il singolare, duale e plurale - Parte II       4.2- Scriviamo le lettere      7.2.A.1. Il verbo integro sano - الفعل الصَّحيح السَّالِم      3° Fascicolo - Nella strada - في الطريق      Aggiunti nuovi files in Libreria      #42-Corso CONTINUO di Arabo -L'articolo in lingua araba      #29-Corso CONTINUO di lingua araba - la lettera "lam" لام e "tanuin fathah"     

  

  صَباحُ الخَير    Oggi è sabato e in arabo si dice ألسَّبْت  Buongiorno

 

I giorni della settimana - أيَّامُ الأُسبوع - Lezione  --------   I giorni della settimana - Video

 Volete guadagnare 1000 punti credito, per studiare e scaricare materiale dal nostro sito?

Allora stampate l'immagine seguente e attaccatela nella bacheca della vostra scuola, istituto o università, fate una foto e caricatela nel forum, potete anche lasciarla in giro dove possa essere utile a chi studia o chi è interessato allo studio della lingua araba e alla conoscenza del mondo e della cultura araba. 

E avrete in regalo ben 1000 punti creditoE 1000 Grazie

 

Pubblicazione media

♥♪♥ Grazie ♥♪♥ شُكراً ♥♪♥

شكراً لدعمكم لنا بالمشاركة و تسجيلكم في قنالنا اليوتيوب

grazie

Accedi per commentare

Frasi Utili in Lingua Araba

Il tuo nome in Arabo

Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download
Il tuo nome in ...
Image Detail Image Download